Zavod za medicinu rada i okoliša

Stručna djelatnost

 • Medicina rada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada d.o.o.
  Direktorica: prim. dr. sc. Jelena Macan, spec. medicine rada i športa

Kontakt:
tel: 01 4682 606, faks 01 2348 385

Poliklinika Medicina rada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada je trgovačko društvo osnovano za provedbu zdravstvenih usluga u području medicine rada i interne medicine.
Unutar poliklinike obavljaju se sljedeće zdravstvene usluge:

 • prethodni i periodični pregledi radnika
 • dijagnostička obrada profesionalnih bolesti
 • ocjene radne sposobnosti
 • kliničko-toksikološka mišljenja
 • dijagnostička obrada alergijskih bolesti
 • kožno testiranje
 • specifična imunoterapija
 • spirometrija
 • nazalni i bronhoprovokativni test
 • PEF monitoring
 • određivanje dušičnih oksida u izdahnutom zraku
 • digitalna fotopletizmografija
 • Sudska vještačenja u području medicine rada (prim. dr. sc. Jelena Macan), psihologije i toksikologije
 • Psihologijska ispitivanja

Toksikokinetika i zdravstveni učinci otrovnih i esencijalnih elemenata

 • međudjelovanja otrovnih metala (kadmija, olova, žive, aluminija) i esencijalnih elemenata (kalcij, željezo, cink, bakar, selenij) i procjene štetnih učinaka na tjelesne funkcije i zdravstvena stanja: učinci na žensku reprodukciju i perinatalni učinci;
 • učinci na mušku reprodukcijsku funkciju;
 • učinci na krvni tlak;
 • učinci na alergijske poremećaje dišnog sustava i kože;
 • učinci na aktivnost antioksidativnih enzima (superoksid-dismutaza, glutation-peroksidaza) i njihov doprinos određenim zdravstvenim učincima;
 • učinci na stanje kostiju;
 • utjecaj dobi, spola i čimbenika načina života (prehrambene navike, pušenje, konzumiranje alkohola, stres) na stanje metala u tijelu;
 • Procjena izloženosti ljudi metalima pomoću biološkog monitoringa toksičnih i esencijalnih metala u skupinama profesionalno izložene i opće populacije te u vulnerabilnim skupinama stanovništva;
 • Biološki monitoring indikatorskih organizama i monitoring metala i metaloida u okolišu;
 • Razrada metoda za kvantitativnu analizu različitih elemenata (Ag, Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Tl, Zn, U, V) u biološkim uzorcima (ljudskim i životinjskim) i uzorcima iz okoliša tehnikama spektrometrije masa induktivno spregnute plazme (ICP-MS) i atomske apsorpcijske spektrometrije (AAS) plamena i grafitne peći;
 • Testiranje novosintetiziranih kompleksirajućih spojeva i prehrambenih mjera za sniženje tjelesnog opterećenja toksičnim metalima u pokusnih štakora.
 • Rad na razvijanju modela za procjenu konstanti stabilnosti kompleksnih spojeva koji se temelje na molekularnom valencijskom indeksu povezanosti 3χv. Trenutačno se razmatraju tri osnovna problema u predviđanju konstanti stabilnosti: izbor pouzdanih eksperimentalnih podataka radi kalibracije modela, izbor prikladne formule (grafa) kompleksa te razvoj što bolje regresijske funkcije. U jednome radu je napravljena i analiza 14 eksperimentalnih te sedam teorijski dobivenih vrijednosti konstanti stabilnosti mono-kompleksa bakara(II) s glicinom pri čemu je utvrđeno kako teorijske vrijednosti nisu ni na koji način lošije od eksperimentalnih. U predavanju također je pokazano da modeli mogu biti znatno poboljšani uvođenjem rezonantnih struktura. Ante Miličević se, sudjelujući s QSAR analizom, priključio istraživanju čiji je cilj vrednovanje novih oksima čijom kombinacijom s butirilkolinesterazom nastaju bio-čistila od živčanih bojnih otrova. Od više od isprobanih 1000 molekularnih deskriptora, najkonzistentniji modeli za pIC50, za sve skupove, dobiveni su upotrebom ekcentričnog indeksa povezanosti, ξc. Modeli su postigli r = 0.870, 0.950, 0.952 i 0.957 za prvi (N = 9), drugi (N=12) i treći podskup (N=13) te kompletni skup (N=34). Nenad Raos je također objavio jedan znanstveni rad o povijesti kemije te tri stručna rada o kemijskom obrazovanju.
 • Razvoj teorijske metode molekulske mehanike (MM) za simuliranje i predviđanje fizičko-kemijskih svojstava niskomolekulskih kompleksa prijelaznih metala i bioliganada (npr. kompleksa bakra(II) s aminokiselinama).
 • Razvoj novih MM polja sila (tj. skupa funkcija potencijalnih energija i pripadajućih empirijskih parametara) primjenjivih za simulacije u plinovitoj fazi (tj. izolirane sustave) i za kondenzirane faze (tj. krutu fazu, npr. kristal; vodenu otopinu):
  • polje sila FFW primjenjivo za MM simulacije u vakuumu (tj. izolirane sustave) i za simulacije u kristalnom okruženju
   (J. Sabolović, C. S. Tautermann, T. Loerting, K. R. Liedl, Modeling Anhydrous and Aqua Copper(II) Amino Acid Complexes: A New Molecular Mechanics Force Field Parametrization Based on Quantum Chemical Studies and Experimental Crystal Data. Inorganic Chemistry 42 (2003) 2268-2279)
  • polje sila primjenjivo za MM simulacije kompleksa tris(acetilacetonato)metal(III) u kristalnom okruženju
   (J. Sabolović, Ž. Mrak, S. Koštrun, A. Janeković, Is the enthalpy of fusion of tris(acetylacetonato)metal(III) complexes affected by their potential energy in the crystal state? Inorganic Chemistry 43 (2004) 8479-8489)
  • polje sila FFWa-SPCE primjenjivo za MM simulacije u vakuumu i simuliranom kristalnom okruženju i za molekulsko dinamičke (MD) simulacije
   (J. Sabolović, V. Gomzi, Structure Prediction of Bis(amino acidato)copper(II) Complexes with a New Force Field for Molecular Modeling. Journal of Chemical Theory and Computation 5 (2009) 1940-1954)
 • Važnost zadnjeg u nizu razvijenih MM polja sila FFWa-SPCE je primjenjivost u MD simulacijama i predviđanje strukturnih svojstava kompleksa bis(amino acidato)-bakra(II) u vodenim otopinama, stoga što  su detaljna strukturna svojstva niskomolekulskih metalnih kompleksa u otopinama općenito nepoznata.
 • Sinteza kompleksa prijelaznih metala s aminokiselinama

Projekti

Oprema

Publikacije

U studenom 2014. godine u sunakladništvu Hrvatskog zavoda za zaštitu i sigurnost na radu (HZZZSR), Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora (HDMR-HLZ) i Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada objavljene su stručne smjernice “Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada“.
Urednice su Ana Bogadi Šare i Jelena Macan.

Prijevod dokumenta:
Sonsmann F, Beaumann A, Wilke A, John S M, Sulfhorst B. Occupational skin diseases in the hairdressing trade – Medical reference document. EU Project SafeHair 2.0, University of Osnabruck, 2011.
Hrvatski prijevod: Macan J, Kujundžić Brkulj M, Herman M, Samardžić T. Profesionalne bolesti kože u frizerskom zanimanju – Medicinski referentni dokument

Brošura za frizere

Izvornik:
Transnational ESF Project ‘A Close Shave’. Take care of your self! Skin prevention and ergonomics for hairdressers. Dostupno na poveznici.

Hrvatski prijevod (Kujundžić Brkulj M., Macan J. ‘Brinite o sebi!’, Prevencija kožnih bolesti i ergonomija za frizere)

Djelatnici

Predstojnik Zavoda

 • prim. dr. sc. Jelena Macan, dr. med., spec. med. rada i sporta, znanstvena savjetnica u trajnom izboru

Znanstveno i stručno osoblje

Tehničko osoblje

Kontakt

Jedinica za medicinu rada i okoliša
T 01 2348 355 (direktni)
F 01 2348 385