Silvija Bošković

Zavod za medicinu rada i okoliša

Viša tehničarka

Obrazovanje

  • Škola za primalje, Vinogradska cesta 29, Zagreb
  • Zdravstveno Veleučilište, Mlinarska cesta 38, Zagreb

Radno iskustvo

  • 2001.-2002. pripravnica, OB Sveti Duh
  • 2002.-2004. primalja, OB Sveti Duh, Klinika za ginekologiju i opstetriciju
  • 2004.-2005. medicinska sestra, Ordinacija obiteljske medicine, Dr.Mirko Palić-DZ Gajnice
  • 2005.-2022. prvostupnica sestrinstva, Ordinacija medicine rada, Prim.dr.sc. Azra Huršidić Radulović, dr.med.spec.med.rada
  • 2022.- viša tehničarka, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Područja znanstvenog / stručnog interesa

Znanstveno istraživački projekti

  • Utjecaj rekreativne buke na sluh u mlađoj odrasloj populaciji RECNOISE

Članstva u stručnim društvima / udrugama

  • Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS)

Ostalo

  • Rad u Centru za kontrolu otrovanja kroz 24 h dežurstvo