Usluge

Stručna djelatnost

IMI je nezaobilazan partner pri provođenju gospodarske djelatnosti RH, promovira primjenu vlastitih rezultata u industriji, a svoju ulogu u društvu potvrđuje vođenjem projekata važnih za dobrobit cjelokupne društvene zajednice. Na osnovu znanstveno-stručnih potencijala i visoko sofisticirane opreme kojom raspolaže IMI može surađivati na svim poslovima koji zahtijevaju korištenje visoko-diferenciranih laboratorijskih metoda kao i u provođenju znanstvenih/stručnih evaluacija.

Zavod za higijenu okoliša

 • praćenje onečišćenja zraka (sumporov dioksid, dim, sitne čestice PM10, olovo, kadmij, mangan, arsen, nikal, policiklički aromatski ugljikovodici, sitne čestice PM2,5, dušikov dioksid, ozon) i izrada izvješća,
 • praćenje onečišćenja zraka u zoni utjecaja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (vodikov sulfid, amonijak, ukupni merkaptani) i izrada izvješća i izrada izvješća,
 • određivanje ukupne taložne tvari, te metala u ukupnoj taložnoj tvari i u površinskom tlu i izrada izvješća,
 • određivanje formaldehida, fenola i amonijaka na okolni zrak u zoni utjecaja tvornice kamene vune i izrada izvješća
 • mjerenja plinovitih onečišćujućih tvari u zraku (SO2, NO2, CO, O3, benzen, amonijak, sumporovodik, merkaptani)
 • mjerenja frakcija lebdećih čestica PM10, PM2,5 i PM1 u zraku (gravimetrijska metoda)
 • određivanje kemijskog sastava lebdećih čestica (metali, policiklički aromatski ugljikovodici, anioni, kationi, organski i elementni ugljik, elementni sastav)
 • određivanje ukupne taložne tvari i metala u ukupnoj taložnoj tvari
 • izrada studija ekvivalencije za nereferentne metode mjerenja lebdećih čestica PM10 i PM2,5,
 • određivanje organoklorovih i organofosfornih pesticida, triazinskih spojeva, urea-herbicida, alaklora i pentaklorfenola u površinskim, podzemnim i industrijskim otpadnim vodama te u riječnom sedimentu i otpadnim uljima i izrada izvješća,
 • određivanje postojanih organoklorovih spojeva u uzorcima mlijeka i seruma ljudi te u tkivima životinja i izrada mišljenja,
 • određivanje polikloriranih bifenila u uzorcima naftnih derivata i izrada izvješća
 • određivanje organoklorovih spojeva u uzorcima zraka i izrada izvješća.

Zavod za medicinu rada i okoliša

 • provođenje sudsko-medicinskih vještačenja iz područja medicine rada, toksikologije i kliničke psihologije,
 • izrada stručnih izvješća o procjeni zdravstvenih učinaka azbesta, neionizirajućeg zračenja i kemijskih sastojaka deponija opasnog otpada,
 • određivanje koncentracije metala (aluminij, živa, olovo, kadmij, cink, bakar, selenij) u različitom biološkom materijalu (urin, krv), imunobiološkim pripravcima, otpadnim vodama (kadmij, olovo, bakar, cink, željezo, mangan, živa, aluminij, arsen, ukupni krom i nikal) i različitim uzorcima iz okoliša i izrada izvješća,
 • utvrđivanje statusa elemenata u tragovima (aluminij, bakar, cink, selenij, željezo) i makroelemenata (natrij, kalij, kalcij, magnezij) kvantitativnom analizom navedenih elemenata u krvi/serumu i/ili urinu,
 • određivanje pokazatelja izloženosti ljudi hlapivim ugljikovodicima (toluen, ksilen, etilbenzen, stiren, fenol, trikloretilen, tetrakloroetilen) u uzorcima urina i krvi.

Zavod za toksikologiju

 • određivanje aktivnosti enzima acetilkolinesteraze u radnika izloženih organofosfornim i karbamatnim pesticidima i izdavanje nalaza,određivanje aktivnosti acetilkolinesteraze u životinja za koje se sumnja da su bile izložene organofosfornim ili karbamatnim pesticidima i izdavanje nalaza,
 • analiza droga (amfetamin, opijati, kokain) u uzorcima ljudske kose (VAŽNO),
 • citogenetičke analize: mikronukleus test, analiza kromosomskih aberacija, komet test, analiza izmjene sestrinskih kromatida u okviru periodičnih pregleda djelatnika različitih struka profesionalno izloženih fizikalnim (ionizirajuće i neionizirajuće zračenje) i/ili kemijskim mutagenima i izdavanje nalaza,
 • određivanje fenotipova butirilkolinesteraze (fenotipiranje pseudokolinesteraze; određivanje dibukainskog, fluoridnog i Ro broja) u ljudskoj plazmi radi utvrđivanja osjetljivosti pojedinaca na živčano-mišićne relaksanse i izdavanje nalaza.

Zavod za zaštitu od zračenja

 • provođenje dozimetrijskog nadzora kod profesionalnih i ostalih djelatnika koji rade uz izvore ionizirajućeg zračenja i izdavanje mišljenja,
 • izrada izvješća o kvaliteti zračenja rendgenskih uređaja, izotopa i ostalih uređaja u medicini i industriji,
 • izrada ekspertiza o dozimetriji i riziku od ozračivanja zaposlenog osoblja i pacijenata za potrebe sudskih vještačenja,
 • određivanje prisutnosti svih tipova azbesta u čvrstim materijalima i izdavanje stručnog izvješća,
 • određivanje prirodnih i fisijskih radionuklida u zraku, oborinskim vodama, tlu, pitkoj vodi, namirnicama i stočnoj hrani i izrada izvješća,
 • određivanje prirodne radioaktivnosti tijekom proizvodnje NPK-gnojiva i izdavanje mišljenja,
 • analize uvoznog energetskog ugljena potrebnog za rad termoelektrane Plomin i izdavanje mišljenja,
 • određivanje radioaktivnosti u zraku i izdavanje izvješća.

Jedinica za laboratorijske životinje

 • prodaja eksperimentalnih životinja iz vlastitog uzgoja.

Centar za kontrolu otrovanja

 • izrada toksikoloških ocjena za registraciju pesticida,
 • izrada mišljenja za registraciju biocida.