Arhiv za higijenu rada i toksikologiju

Uvod

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju – Archives of Industrial Hygiene and Toxicology znanstveni je časopis koji objavljuje recenzirane rukopise iz područja biomedicinskih znanosti, posebno medicine rada, toksikologije, zdravstvene ekologije i radioekologije. Rukopisi se objavljuju uz pretpostavku da nisu predani za objavljivanje ili već objavljeni u nekom drugom tiskanome ili elektroničkome mediju.
Časopis objavljuje znanstvenoistraživačke, stručne i pregledne radove te kratka priopćenja, opažanja i pisma uredništvu. Znanstvenoistraživački radovi podnose se na engleskome, a ostali radovi mogu biti na engleskom ili hrvatskom. Najave i izvještaji sa znanstvenih i stručnih sastanaka te recenzije knjiga se također objavljuju. Ti prilozi mogu biti pisani na hrvatskom, engleskom, ili slovenskom.
Arhiv izlazi četiri puta na godinu.
Novi broj možete pregledati na Hrčku ili na stranicama našega mrežnog sustava za predaju rukopisa.

Autori rukopise mogu predati putem online sustava.

Arhiv je član COPE-a (Committee on Publication Ethics).

Čimbenik odjeka (za 2023.): 1,7

5-godišnji čimbenik odjeka (za 2023.): 2,1

Prva godina izlaženja: 1950.

Učestalost izlaženja (godišnje): 4

Copyright: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Godišnja pretplata na tiskani oblik časopisa (poštarina uključena):

 • Hrvatska institucije 55,00 EUR;
 • Hrvatska pojedinci 17,00 EUR.

Cijeli članci objavljeni na mreži su besplatni.


Uredništvo

IZDAVAČ
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
GLAVNI UREDNIK
Nevenka Kopjar
POMOĆNI UREDNICI
Irena Brčić Karačonji
Jelena Macan
REGIONALNI UREDNIK ZA SLOVENIJU
Marija Sollner Dolenc
REDAKTORI
Dado Čakalo
Makso Herman
TEHNIČKO UREĐENJE & GRAFIČKA PRIPREMA
Nevenka Kopjar
Makso Herman
UREDNIK ZA STATISTIKU
Jelena Kovačić
LEKTOR ZA HRVATSKI JEZIK
Ivanka Šenda
PRETPLATA
Vesna Lazanin

IZVRŠNI UREDNIČKI ODBOR
Ivan Bešlić (Croatia); Tomislav Bituh (Croatia); Adrijana Bjelajac (Croatia); Irena Brčić Karačonji (Croatia); Selma Cvijetić Avdagić (Croatia); Domagoj Đikić (Croatia); Azra Huršidić Radulović (Croatia); Andreja Jurič (Croatia), Ivan Kosalec (Croatia); Jelena Kovačić (Croatia); Zrinka Kovarik (Croatia); Jernej Kužner (Slovenia); Ana Lucić Vrdoljak (Croatia); Jelena Macan (Croatia); Mirjana Pavlica (Croatia); Branko Petrinec (Croatia); Alica Pizent (Croatia); Marija Sollner Dolenc (Slovenia); Maja Šegvić Klarić (Croatia)

SAVJETODAVNI UREDNIČKI ODBOR
Mohammad Abdollahi (Iran); Biljana Antonijević (Serbia); Michael Aschner (USA); Stephen W. Borron (USA); Vlasta Bradamante (Croatia); Petar Bulat (Serbia); María Elena Calderón Segura (Mexico); Miguel Castanho (Portugal); P. Jorge Chedrese (Canada); Jagoda Doko Jelinić (Croatia); Vita Dolžan (Slovenia); Damjana Drobne (Slovenia); Angel Dzhambov (Bulgaria); Hugh L. Evans (USA); Zdenko Franić (Croatia); Radovan Fuchs (Croatia); Corrado Lodovico Galli (Italy); Lars Gerhardsson (Sweden); Ivana Gobin (Croatia); Irina Guseva Canu (Switzerland); Andrew Wallace Hayes (USA); Michael C. Henson (USA); Jasminka Ilich-Ernst (USA); Mumtaz İşcan (Turkey); Ljiljana Kaliterna Lipovčan (Croatia); Vladimir Kendrovski (North Macedonia); Željka Knežević (Croatia); Lisbeth E. Knudsen (Denmark); Samo Kreft (Slovenia); Tomohide Kubo (Japan); Dirk W. Lachenmeier (Germany); Andreas L. Lopata (Australia); Marcello Lotti (Italy); Ester Lovšin Barle (Switzerland); Richard A. Manderville (Canada); Velimir Matković (USA); Dragan Mijakoski (North Macedonia); Milan Milošević (Croatia); Marin Mladinić (Denmark); Kenneth A. Mundt (USA); Michael Nasterlack (Germany); Maja Peraica (Croatia); Martina Piasek (Croatia); Mirjana Radenković (Serbia); Zoran Radić (USA); Miloš B. Rajković (Serbia); Venerando Rapisarda (Italy); Zvonko Rumboldt (Croatia); Ivana Savić Pavičin (Croatia); Yusuf Sevgiler (Turkey); Nikolajs Sjakste (Latvia); Emil Srebočan (Croatia); Krešimir Šega (Croatia); Horst Thiermann (Germany); Andreas Thrasyvoulou (Greece); Christopher M. Timperley (United Kingdom); Luka Traven (Croatia); Alain Verstraete (Belgium); Carla Viegas (Portugal); Slavica Vučinić (Serbia); Robert Winker (Austria); Benjamin Zorko (Slovenia)


Indeksiranost

 • SCI-Expanded,
 • Medline/PubMed,
 • Scopus,
 • Animal Science Database,
 • Biological Sciences (CSA),
 • BIOSIS Previews,
 • GreenFile,
 • INIS,
 • Pollution Abstracts,
 • Veterinary Science Database,
 • Water Resources Abstracts,
 • EBSCO Academic Search Complete,
 • TEMA,
 • TOXLINE,
 • AGRIS,
 • Food Science and Technology Abstracts – FSTA,
 • Ergonomic Abstracts.

Statistika

Malo o bibliometriji
Čimbenik odjeka (Impact Factor) predstavlja omjer broja citata koji se referiraju na članke objavljene u određenome znanstvenom časopisu u prethodne dvije godine u trećoj godini i ukupnoga broja članaka objavljenih u tome časopisu u te prethodne dvije godine. Tako je npr. broj objavljenih priloga prihvatljivih za mjerenje citiranja (eng. citable) za Arhiv u 2013. i 2014. godini bio 103, a broj citata istih tih priloga u 2015. godini 100. Stoga je dijeljenjem brojke 100 sa 103 dobiven Čimbenik odjeka za 2015. od 0,971. Ovdje je nužno napomenuti kako je u smislu procjene “kvalitete” ili “ranga” časopisa nezahvalno uspoređivati vrijednosti Čimbenika odjeka između časopisa koji ne pokrivaju istu specifičnu tematiku (o čemu detaljnije možete čitati u nastavku), a jednako je nužno, barem kada govorimo o Arhivu, smjestiti ga donekle i u okvire drugih časopisa iz Republike Hrvatske (po kojem Arhiv ima 8. najbolji Čimbenik odjeka u RH, a 3. isključimo li časopise bitno drugačije tematike).
Čimbenik odjeka određuje u koji kvartil (Quartile) pojedini časopis pripada, što se također koristi kao jedan od bitnijih parametara bibliometrijskog vrednovanja. Časopisi potpadaju pod jedan od četiri kvartila (Q1, Q2, Q3 ili Q4) ovisno o kategoriji u koju su tematski svrstani (Subject Category) te o distribuciji Čimbenika odjeka unutar te iste kategorije. Q1 označava prvih 25% distribucije Čimbenika odjeka, Q2 raspon između prvih 25% i 50%, Q3 narednih 25%, a Q4 najnižih 25%. Tako, ponovno na primjeru Arhiva, možemo vidjeti kako je naš časopis svrstan u Q4 jedne od dviju svojih kategorija [Public, Environmental & Occupational Health (druga je Toxicology)], jer prema svojem Čimbeniku odjeka zauzima 134. od 173 mjesta u toj kategoriji. Da je kojim slučajem u 2015. imao Čimbenik odjeka dostatan za najmanje 129. mjesto (ove godine to mjesto zauzima časopis s Čimbenikom odjeka 1,128), Arhiv bi “potpao” pod Q3; da je imao Čimbenik odjeka 1,632, bio bi u Q2, itd.
jcr-if-graph
Graf Čimbenika odjeka za Arhiv od njegova uvrštenja u Web of Science

Slično Čimbeniku odjeka, Petogodišnji čimbenik odjeka (5-year Impact Factor) je omjer broja citata koji se referiraju na članke objavljene u određenome znanstvenom časopisu u prethodnih pet godina u šestoj godini i ukupnoga broja članaka objavljenih u tome časopisu u prethodnih pet godina. Tako je npr. broj objavljenih priloga prihvatljivih za mjerenje citiranja (eng. citable) za Arhiv u razdoblju 2010.-2014. bio 263, a broj citata istih tih priloga u 2015. godini 268. Napokon, dijeljenjem brojke 268 s 263 dobiven je Petogodišnji čimbenik odjeka za 2015. od 1,019. Potrebno je još napomenuti kako ovaj bibliometrijski pokazatelj ima nešto manju “težinu” u odnosu na Čimbenik odjeka, budući da ne utječe na raspodjelu po kvartilima, i ponajprije služi kao indikator konstantnosti časopisa u smislu citiranosti.
jcr-if-graph-5
Graf Petogodišnjeg čimbenika odjeka za Arhiv od njegova uvrštenja u Web of Science

SCImago Journal & Country RankSCImago Journal Rank (SJR) je pokazatelj “prestiža” među znanstvenim časopisima koji ih rangira prema njihovom “prosječnom prestižu po članku”. Zasnovan je na zamisli da “među citatima ne vlada jednakost”. SJR je mjera znanstvene utjecajnosti časopisa koji uzima u obzir i broj citata koje neki časopis stekne i značaj/prestiž časopisa koji je citat dao. Nadalje, mjeri znanstveni utjecaj prosječnog članka iz nekoga časopisa i izražava koliko je prosječni članak nekoga časopisa relevantan u okvirima globalne znanstvene diskusije.