Misija i vizija

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada multidisciplinarnim pristupom u praćenju opterećenosti radnog i životnog okoliša kemijskim, fizikalnim i biološkim agensima i procjenom njihovog učinka na biološke sustave od razine makromolekule do čitavog organizma značajno doprinosi procjeni izloženosti ljudi i procjeni zdravstvenih rizika koji iz tog proizlaze.

Misija se ostvaruje realizacijom poslova iz znanstvene i stručne djelatnosti nadzora i kategorizacije radnog i životnog okoliša (mjerenja onečišćenja zraka, tla, vode, namirnica) i poslova iz djelatnosti medicine rada. Obavljanjem svoje djelatnosti, IMI pruža potporu tijelima državne uprave u donošenju propisa RH iz područja zaštite okoliša i zdravlja na radu te zaštite od zračenja, njihovom provođenju, ali i kontinuiranom prilagođavanju zahtjevima provođenja održivog razvoja a sve pod pritiskom nužnosti većeg gospodarskog razvoja.

Polazeći od prethodno navedenoga, Institut želi osigurati i razvijati izvrsnosti u znanstvenim istraživanjima iz područja djelatnosti, pružiti kvalitetnu i pouzdanu uslugu monitoringa okoliša kroz obavljanje visokostručnih poslova te ujedno značajno doprinijeti obrazovanju novih znanstvenih kadrova kroz uključenost u realizaciju doktorskih studija na sveučilištima, ali i pružanju cjeloživotnog stručnog obrazovanje kroz različite oblike doškolovanja i dodatnog osposobljavanja vlastitih kadrova. Sve navedeno značajno je s gledišta brzog napretka novih tehnologija i posljedično tome konkurentnosti na tržištu.

Kontinuiranim ulaganjem u časopis Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, IMI doprinosi cjelokupnom fondu znanja iz područja monitoringa okoliša i procjene učinka na zdravlje čovjeka na globalnoj razini.