Zorana Kljaković-Gašpić

Zavod za medicinu rada i okoliša

doktor znanosti / znanstveni savjetnik u trajnom izboru

Matični broj znanstvenika: 232340

Mjesto i datum rođenja

Split, 1972.

Obrazovanje

 • 1999.-2003.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet; Doktor prirodnih znanosti – znanstveno polje kemija
 • 1995.-1999.: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Poslijediplomski studij prirodnih znanosti, Oceanologija; Magistar prirodnih znanosti – polje geoznanosti, grana oceanologija
 • 1991.-1995.: Sveučilište u Splitu, Tehnološki fakultet; Diplomirani inženjer kemijske tehnologije

Radno iskustvo

 • 2006.-danas: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb;
 • 1995.-2006.: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

Područja znanstvenog / stručnog interesa

Analitika metala, biološki monitoring metala u okolišu, raspodjela metala u okolišu i organizmima, procjena izloženosti ljudi toksičnim i esencijalnim metalima, istraživanje interakcija između toksičnih i esencijalnih metala i njihovog utjecaja na zdravlje ljudi; mikroplastika u okolišu

Znanstvenostručna usavršavanja

 • ‘Osnove proteomike II’; Tečaj u organizaciji BIOCentra (14.-15.veljače 2017., Zagreb)
 • 2015.: Radionica ‘Rezultati inventarizacije kao podloga za izradu akcijskih planova’ u sklopu Projekta revizije Nacionalnog provedbenog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima; Radionica u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode (24. i 25. rujna 2015., Split, Hrvatska)
 • 2013.: TAIEX workshop on Chemical and Microbiological Risk Assessment; Seminar u organizaciji Hrvatske agencije za hranu (19.-20. studenog 2013., Zagreb, Hrvatska)
 • 2005.: Mjerna nesigurnost za praktičare; Seminar u organizaciji Hrvatskog Mjeriteljskog Društva (02.-04. veljače 2005, Zagreb, Hrvatska).
 • 2004.: Validacija analitičkih metoda; Seminar u organizaciji Hrvatskog Mjeriteljskog Društva (22.-24. travnja 2004, Trogir, Hrvatska).
 • 2002.: Dvomjesečni studijski boravak na Institutu Jožef Stefan – Odsek za kemijo okolja u Ljubljani, Slovenija, radi stručnog usavršavanja za analizu organskih spojeva žive u različitim uzorcima iz okoliša.
 • 2001.: Stručno usavršavanje za analizu anorganskih zagađivala u tragovima u uzorcima iz mora; u organizaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Laboratorij za morski okoliš, Monte-Carlo, Monaco.
 • 2000.: Dvomjesečni studijski boravak na Institutu Jožef Stefan-Odsek za kemijo okolja u Ljubljani, Slovenija, radi stručnog usavršavanja za analizu anorganskih spojeva žive u biološkim materijalima i sedimetu.
 • 1997.: Tečaj ‘Smjernice Europske unije za ekotoksikološka ispitivanja’, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska.

Nagrade i priznanja

 • Nagrade: godišnja nagrada IMI-a za rad objavljen u vrhunskom znanstvenom časopisu koji je najbolje svrstan u znanstvena područja iz baze Journal Citation Report, Web of Knowledge (2015)
 • Članstva u znanstvenim udrugama: Hrvatsko kemijsko društvo, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
 • Publikacije: 39 publikacija od kojih je 38 objavljeno u časopisima citiranima u bazi WoSCC, 1 u časopisima indeksiranim u ostalim bazama; 7 kongresnih priopćenja (sažetaka) u časopisima koji se indeksiraju u bazi WosCC; 38 sažetaka u knjigama sažetaka – 25 s međunarodnih i 13 s nacionalnih znanstvenih skupova; citiranost: 718; h-index: 17
 • Recenzent za 11 međunarodnih znanstvenih časopisa citiranih u WoS bazi podataka
 • Gost urednik Special Issue on Biomonitoring of Elements in Wildlife Animals, Toxics (Vol 11(1), 2023; ISSN 2305-6304)

Istaknute publikacije

 1. Herceg Romanić S, Kljaković-Gašpić Z, Bituh T, Žužul S, Dvoršćak M, Fingler S, Jurasović J, Klinčić D, Marović G, Orct T, Rinkovec J, Stipičević S. The impact of multiple anthropogenic contaminants on the terrestrial environment of the Plitvice Lakes National Park, Croatia. Environmental Monitoring and Assessment 2016; 188(1): 1-16.
 2. Kljaković-Gašpić Z, Pizent A, Jurasović J. Influence of abatement of lead exposure in Croatia on blood lead and ALAD activity. Environmental Science and Pollution Research 2016; 23(1): 898-907.
 3. Herceg Romanić S, Klinčić D, Kljaković-Gašpić Z, Kusak J, Reljić S, Huber, Đ. Organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyl congeners in wild terrestrial mammals from Croatia: interspecies comparison of residue levels and compositions. Chemosphere 2015; 137:52–58.
 4. Herceg Romanić S, Kljaković-Gašpić Z, Klinčić D, Ujević I. Distribution of persistent organic pollutants (POPs) in cultured mussels from the Croatian coast of the Adriatic Sea. Chemosphere 2014; 114:69–75.
 5. Kašuba V, Rozgaj R, Milić M, Željezić D, Kopjar N, Pizent A, Kljaković-Gašpić Z, Jazbec A. Evaluation of genotoxic effects of lead in pottery-glaze workers using micronucleus assay, alkaline comet assay and DNA diffusion assay. International Archives of Occupational and Environmental Health 2012; 85(7):807-818.
 6. Kožul D, Herceg-Romanić S, Kljaković-Gašpić Z, Veža J. Distribution of polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides in wild mussels from two different sites in central Croatian Adriatic coast. Environmental Monitoring and Assessment 2011; 179(1-4):325-333.
 7. Kljaković-Gašpić Z, Herceg-Romanić S, Kožul D, Veža J. Biomonitoring of organochlorine compounds and trace metals along the Eastern Adriatic coast (Croatia) using Mytilus galloprovincialis. Marine Pollution Bulletin 2010; 60(10):1879-1889.
 8. Kašuba V, Rozgaj R, Milić M, Želježić D, Kopjar N, Pizent A, Kljaković-Gašpić Z. Evaluation of lead exposure in battery-manufacturing workers with focus on different biomarkers. Journal of Applied Toxicology. 2010; 30(4):321-328.
 9. Kožul D, Herceg Romanić S, Kljaković-Gašpić Z, Veža J. Levels of organochlorine compounds in the mediterranean blue mussel from the Adriatic Sea. Bull Environ Contam Toxicol. 2009; 83(6):880-884.
 10. Kljaković-Gašpić Z, Bogner D, Ujević I. Trace metals (Cd, Pb, Cu, Zn and Ni) in sediment of the submarine pit Dragon ear (Soline Bay, Rogoznica, Croatia). Environ Geol. 2009; 58(4):751-760.
 11. Matijević S, Kušpilić G, Kljaković-Gašpić Z, Bogner D. Impact of fish farming on the distribution of phosphorus in sediments in the middle Adriatic area. Marine Pollution Bulletin. 2008;56(3):535-548.
 12. Davis WC, Christopher SJ, Pugh RS, Donardo FX, Krupp EA, Point D, Horvat M, Gibičar D, Kljaković-Gašpić Z, Porter BJ, Schantz MM. Certification of methylmercury content in two fresh-frozen reference materials: SRM 1947 Lake Michigan fish tissue and SRM 1974b organics in mussel tissue (Mytilus edulis). Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2007;387(7):2335-2341.
 13. Kljaković-Gašpić Z, Odžak N, Ujević I, Zvonarić T, Barić A. Biomonitoring of trace metals (Cu, Cd, Cr, Hg, Pb, Zn) in the eastern Adriatic using the Mediterranean blue mussel (2001-2005). Fresen Environ Bull. 2006;15(9 A):1041-1048.
 14. Kljaković-Gašpić Z, Odžak N, Ujević I, Zvonarić T, Horvat M, Barić A. Biomonitoring of mercury in polluted coastal area using transplanted mussels. Sci Total Environ. 2006;368(1):199-209.
 15. Kljaković-Gašpić Z, Antolić B, Zvonarić T, Barić A. Distribution of cadmium and lead in Posidonia oceanica (L.) delile from the middle Adriatic sea. Fresen Environ Bull. 2004;13(11 B):1210-1215.
 16. Kljaković-Gašpić Z, Zvonarić T, Vrgoč N, Odžak N, Barić A. Cadmium and lead in selected tissues of two commercially important fish species from the Adriatic Sea. Water Res. 2002;36(20):5023-5028.
 17. Kljaković-Gašpić Z, Ujević I, Barić A. The Mediterranean blue mussel as an environmental indicator of metal pollution in the coastal area of Eastern Adriatic. Fresen Environ Bull. 2002;11(9B):620-625.
 18. Odžak N, Zvonarić T, Kljaković-Gašpić Z, Barić A. Biomonitoring of copper, cadmium, lead, zinc and chromium in the Kastela Bay using transplanted mussels. Fresen Environ Bull. 2001;10(1):37-41.
 19. Odžak N, Zvonarić T, Kljaković-Gašpić Z, Horvat M, Barić A. Biomonitoring of mercury in the Kastela Bay using transplanted mussels. The Science of the Total Environment. 2000;261(1-3):61-68.

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Hrvatsko kemijsko društvo
 • Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Ostalo

Istraživački  / stručni projekti

 • 2024. – 2027. Suradnik-istraživač na nacionalnom znanstvenom projektu „Međudjelovanje zdravlja ljudi i okoliša: odrednice očuvanja zdravlja – HumEnHealth” (Europska unija – NextGenerationEU, Programski ugovor KLASA: 643-02/23-01/00016, URBROJ: 533-03-23-0006, voditelj: Jelena Macan)
 • 2020. – 2025. Suradnik-istraživač na nacionalnom znanstvenom projektu „Integrirana procjena odgovora akvatičkih organizama na izloženost metalima: ekspresija gena, bioraspoloživost, toksičnost i biomarkerski odgovori (BIOTOXMET) ” (HRZZ br. IP-2020-02-8502, voditelj: Vlatka Filipović Marijić)
 • 2016. – 2022. Suradnik-istraživač na nacionalnom znanstvenom projektu „Procjena svakodnevne izloženosti metalima i osobne osjetljivosti majke kao čimbenika razvojnoga podrijetla zdravlja i bolesti – METALORIGINS” (HRZZ br. 1998, voditelj: Martina Piasek i Jasna Jurasović)
 • 2014. – 2018. Istraživač-suradnik na nacionalnom znanstvenom projektu „Organska zagađivala u okolišu-markeri i biomarkeri toksičnosti (OPENTOX)“; (HrZZ br. 2013-11-8366, voditelj: Davor Želježić)
 • 2011. – 2013. Suradnik-istraživač na stručnom nacionalnom projektu „Monitoring organskih i anorganskih onečišćenja u okolišu NP Plitvička jezera” (NP Plitvička jezera, voditelj: Snježana Herceg Romanić)
 • 2007. – 2014. Istraživač-suradnik na nacionalnom znanstvenom projektu „Učinci toksičnih i esencijalnih metala na reprodukcijsko zdravlje muškaraca“, (MZOŠ/MZOS br. 022-0222148-2408, voditelji: Spomenka Telišman i Alica Pizent)
 • 2007. – 2014. Istraživač-suradnik na nacionalnom znanstvenom projektu „Uloga planktonskih zajednica u protoku energije i kruženju tvari u Jadranu“, (MZO br. 001-0013077-0845, voditelj: Nada Krstulović)
 • 2002. – 2006. Istraživač-suradnik na nacionalnom znanstvenom projektu „Strukturne i trofičke promjene u pelagijalu jadranske kontinentalne podine“, (MZO br. 0001001, voditelj: Frano Kršinić)
 • 2003. – 2004. Istraživač-suradnik na Hrvatsko-Slovenskom bilateralnom znanstvenom projektu „Uporaba nuklearnih metoda za proučavanje ciklusa žive i radionuklida u Jadranskome moru”
 • 1998. – 2000. Istraživač-suradnik na Hrvatsko-Slovenskom bilateralnom znanstvenom projektu „Biogeokemijski ciklus žive u zagađenim obalnim područjima“
 • 1996. – 2002. Istraživač-suradnik na nacionalnom znanstvenom projektu „Izmjena tvari u pelagijalu i na granici sediment/voda“, (MZO br. 00010104, voditelj: Ante Barić)
 • 1995. – 1996. Istraživač-suradnik na nacionalnom znanstvenom projektu “ Izmjena tvari u obalnom području i polu zatvorenim bazenima“, (MZO 1-08-092, voditelj: Ante Barić)

Popis objavljenih publikacija