Jasna Jurasović

Zavod za medicinu rada i okoliša

doktor znanosti / znanstveni savjetnik u trajnom izboru

Mjesto i datum rođenja

Nova Gradiška, 19. svibnja 1965.

Obrazovanje

 • 2001. Doktor znanosti, znanstveno područje Biomedicina i zdravstvo, polje Farmacija, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Utjecaj olova, kadmija i selenija na glutation peroksidazu u krvi i na kvalitetu sjemena u muškaraca, mentor: S. Telišman)
 • 1992. Magistar prirodnih znanosti iz područja kemije (Analitička kemija), Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Određivanje olova i kadmija u ljudskoj sjemenoj tekućini elektrotermičkom atomskom apsorpcijskom spektrometrijom, mentor: S. Telišman)
 • 1988. Diplomirani inženjer kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Sinteza i solvoliza 3,5-dinitrobenzoata 7-aril-7-norbornanola, mentori: D. Sunko i V. Deljac)

Radno iskustvo

 • Od 1988. u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
  (1988.-2002. istraživač-postdiplomand; 2002.-2003. viši asistent; 2003.-2007.  znanstveni suradnik; 2007.-2011. viši znanstveni suradnik; 2011.-2017. znanstveni savjetnik; od 2017. znanstveni savjetnik u trajnome zvanju)
  2007.-2023. predstojnica Jedinice za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • procjena izloženosti ljudi metalima u radnom i općem okolišu; toksikologija metala; međudjelovanje esencijalnih i toksičnih elemenata; biološki monitoring metala; utjecaj navike pušenja i prehrane na razine metala i moguće epigenetičke promjene u ranjivim skupinama (žene reproduktivne dobi, rodilje i novorođenčad); utjecaj genetskih čimbenika na osobnu osjetljivost za toksične učinke metala
 • razvoj analitičkih metoda za određivanje makroelemenata i toksičnih i esencijalnih elemenata u tragovima u biološkim uzorcima (tehnike ICP-MS i AAS); rad na razvoju metode analiza čestica mikroplastike

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 2004.-2005. National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), AIST Tohoku, Sendai, Japan: stipendija Japanske agencije za međunarodnu saradnju (Japan International Cooperation Agency, JICA) za usavršavanje i istraživanje u okviru tečaja Research on Environmental Technology
 • kolovoz 1996. Sveučilište u Szegedu, Szeged, Mađarska; EUROTOX tečaj Modern Trends and Principles of Chemical Safety
 • rujan 1995. Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poljska; EUROTOX tečaj Principles of Risk Assessment from Chemical Exposure

Ostalo:

 • 2020.-2023. webinari i on-line seminari iz područja analize mikroplastike, pripreme uzoraka za elementnu analizu, analiza PFAS spojeva
 • 2022. 1st Workshop on Mass Spectrometry in Life Sciences, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2016. Basics of Proteomics, seminar i radionica, Biocentar, Zagreb

Nagrade i priznanja

 • 2007. i 2018 godine: godišnja nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za izvorni znanstveni rad s najvećim brojem citata prema bazama SCI i SCOPUS (Telišman S, Cvitković P, Jurasović J, Pizent. A, Gavella M, Ročić B. Semen quality and reproductive endocrine function in relation to biomarkers of lead, cadmium, zinc, and copper in men. Env Health Perspect 2000;108:45-53).

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Hrvatsko toksikološko društvo (HTD) – član predsjedništva HTD-a
 • Hrvatsko kemijsko društvo (HKD)

Ostalo

Znanstvenoistraživački projekti

Voditelj / koordinator:

 • Razvoj funkcionalnog pića u održivoj ambalaži – JamINNO+ (2020.–2023.), Europski fond za regionalni razvoj, KK.01.2.1.02.0305; voditelj: S. Lovković, Jamnica plus d. o. o., Zagreb, koordinator za IMI: J. Jurasović
 • Procjena svakodnevne izloženosti metalima i osobne osjetljivosti majke kao čimbenika razvojnoga podrijetla zdravlja i bolesti – METALORIGINS (2017.-2022.), Hrvatska zaklada za znanost (HrZZ-IP-06-2016-1998), voditelji: M. Piasek (2017.-2020.) i J. Jurasović (2021.-2022.)
 • Odnos koncentracija olova i kadmija u krvi te selena u serumu muškaraca (1997.-2000.), Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske, poticajni projekt za mlade istraživače (br. 0022034)

Suradnik na nacionalnim i međunarodnim istraživačkim projektima:

 • Međudjelovanje zdravlja ljudi i okoliša: odrednice očuvanja zdravlja – HumEnHealth (2024.-2027.), financiran temeljem Programskog ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja; voditelj: J. Macan
 • Starosno-ovisna ekspresija membranskih prijenosnika u štakora – AGEMETAR (2014.-2018.), Hrvatska zaklada za znanost (HrZZ-IP-11-2013-1481), voditelji: I. Sabolić i D. Breljak
 • Monitoring organskih i anorganskih onečišćenja u okolišu NP Plitvička jezera (2011.-2013.), NP Plitvička jezera, voditelj: S. Herceg Romanić
 • Izloženost metalima i njihovi učinci u graviditetu i postnatalnom razdoblju (2007.-2013.), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (00222148-2135), voditelj: M. Piasek
 • Učinci toksičnih i esencijalnih metala na reprodukcijsko zdravlje muškaraca (2007.-2013.), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (00222411-2408), voditelji: S. Telišman i A. Pizent
 • Imunotoksični učinci bioaerosola unutarnjeg okoliša i načina života: Interakcije toksičnih i esencijalnih metala na imunosni sustav (2002.-2006.), Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, voditelj: B. Kanceljak
 • Učinci metala na reprodukcijsko zdravlje muškaraca (2002.-2006.), Ministarstvo znanosti i tehnologije (Tema br. 0022010), voditelj: S. Telišman
 • Razina esencijalnih i toksičnih metala u krvi djece (1998.-2002.), Ministarstvo znanosti i tehnologije (Tema br. 108236), voditelj: A. Votava-Raić
 • Interakcije olova, kadmija, bakra i cinka u odnosu na krvni tlak u čovjeka (1997.-2001.), Ministarstvo znanosti (Tema br. 00220304), voditelj: S. Telišman
 • Metali u čovjekovoj okolini i njihov utjecaj na zdravlje (1991.-1996.), Ministarstvo znanosti (projekt br. 3-01-138), voditelji: B. Momčilović i M. Blanuša
 • Lead and Neuropsychological Function in Children (1989.-1991.), JF-906/EPA, SAD; voditelj: D. Prpić Majić
 • Effects of Lead on the Reproduction Ability in Man (1989.-1991.), (LH-378/ILZRO, SAD; voditelj: S. Telišman
 • The Effects of Lead on the Reproductive System of Males (1986.-1989.), (JFP-719/EPA, SAD), voditelj: S. Telišman

Organizacija međunarodnih i nacionalnih znanstvenih skupova

 • predsjednik organizacijskog i član znanstvenog odbora međunarodnog skupa XI Conference of the International Society for Trace Element Research in Humans – Recent Advances in Trace Element Research in Health and Disease ISTERH2015, Dubrovnik, 2015. godine
 • član organizacijskog odbora 1. simpozija analitičke atomske spektrometrije SAAS22, Zagreb, 2022. godine
 • član znanstvenih odbora kongresa Hrvatskog toksikološkog društva CROTOX 2012., 2016. i 2020. godine

Nastavne aktivnosti

 • od 2022. suradnik u nastavi na Fakultetu za metalurgiju Sveučilište u Zagrebu, diplomski studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš unutar kolegija Zdravstveni rizici kemijskih štetnosti (voditelji: S. Cvijetić i A. Bjelajac)
 • od 2012. suradnik u nastavi na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Preddiplomski studij: Biotehnologija i istraživanje lijekova, unutar kolegija Opća toksikologija (voditeljica kolegija: A. Lucić Vrdoljak)
 • od 2016. suradnik u programu specijalizacije Medicina rada i športa unutar programa Profesionalne bolesti, bolesti u vezi s radom i profesionalna toksikologija koji se provodi u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada (voditeljica J. Macan)
 • 2009.-2020. suradnik u nastavi na preddiplomskom i diplomskom studiju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Nutricionizam, unutar kolegija Interakcija esencijalnih i toksičnih elemenata (voditeljica kolegija: M. Piasek)
 • 2010./2011. predavač na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Toksikologija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica kolegija Biotransformacije: detoksikacija i bioaktivacija
 • 2004.-2006. predavač na Poslijediplomskom studiju Prirodnih znanosti (polje Biologija, smjer Toksikologija) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica kolegija Toksičnost metala i polumetala i Industrijski otrovi

Mentorstva

 • od 2020. komentor prihvaćene teme doktorskog rada Ive Miškulin, dr. med., naslova Povezanost pušenja cigareta s koncentracijom metalotioneina i metilacijom gena MT2A u parova majka-novorođenče, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2019. mentor obranjenog diplomskog rada Anje Bošnjaković Određivanje toksičnih i esencijalnih elemenata u kosi rodilja iz kontinentalne i priobalne Hrvatske na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2008.-2018. mentor znanstvene novakinje Ankice Sekovanić na Doktorskom studiju Farmaceutsko-biokemijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, u izradi doktorskog rada Utjecaj polimorfizma metalotioneina 2A i izloženosti cigaretnomu dimu na razinu toksičnih i esencijalnih metala u rodilja te na koncentraciju steroidnih hormona u posteljici
 • 2012. komentor doktorskog rada Renata Mujagića naslova Učinci nadomjesnog liječenja intravenskim pripravcima željeza na mineralni i antioksidacijski status u bolesnika liječenih hemodijalizom na izvandoktorskom studiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ostalo

 • Recenzent znanstvenih radova u području toksikologije metala (Science of the Total Encironment, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, Biological Trace Element Research, Toxics, Biomolecules)

Popis objavljenih publikacija