Jelena Macan

Zavod za medicinu rada i okoliša

Predstojnik Zavoda

Jelena Macan rođena je 14. rujna 1963. godine u Zagrebu. Diplomirala je 1988. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje doktora medicine. Magistrirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. nakon završetka Poslijediplomskog studija Klinička imunologija. Na istom fakultetu doktorirala je 2002., a nakon završenog specijalističkog ispita postala specijalist medicine rada 2003. godine. Akademski stupanj doktora znanosti stekla je iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana medicina rada. U istom znanstvenom području, grani i polju izabrana je u znanstveno zvanje znanstveni suradnik 2003., viši znanstveni suradnik 2006., znanstveni savjetnik 2009.godine, te znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 2015.godine. Od 2005. obnaša dužnosti stalnog sudskog vještaka za medicinu rada. Godine 2014. stekla je naziv primarijus.

Od 1994. godine zaposlena je u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu. Od početka svoje znanstvene djelatnosti bavi se znanstvenoistraživačkim i stručnim radom u području medicine rada i sporta te zdravstvene ekologije. Predstojnica je Jedinice za medicinu rada i okoliša te direktorica tvrtke Medicina rada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada d.o.o. (s udjelom 10 % radnog vremena). Od 2009. godine je pomoćna urednica časopisa Arhiv za higijenu rada i toksikologiju.  Predsjednica je Etičkog povjerenstva Instituta od 2016.g., a u mandatu 2014.-2018.g. obnašala je funkciju člana Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju Hrvatskog Sabora.  Od 2019. godine je redoviti član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, kolegija Javnog zdravstva.

Od 2014. godine obnaša funkciju glavnog mentora specijalizantima medicine rada i sporta prema ovlaštenju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, a od 2021.g. funkciju mentora kandidatima za stalne sudske vještake medicine rada. Mentor je 3 specijalistička magistarska rada iz medicine rada i 3 doktorska rada na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te 1 doktorskog rada na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje kao predavač u nastavi na Poslijediplomskom stručnom studiju „Medicina rada i sporta“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (kolegiji: Profesionalne bolesti, toksikologija i patologija rada; Ocjena radne i sportske sposobnosti; Kronične bolesti radnika i sportaša), na tečajevima trajnog usavršavanja Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, na Diplomskom studiju „Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš“ na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (kolegij: Zdravstveni rizici kemijskih štetnosti), te na tečajevima I. kategorije za kandidate za sudske vještake.