Zavod za higijenu okoliša

O Zavodu

Osnovna djelatnost Zavoda za higijenu okoliša je praćenje i proučavanje kvalitete zraka.

Mjerenja kvalitete zraka postoje na Institutu gotovo od njegova osnutka. Po osnivanju Instituta 1948. godine u sklopu tadašnje Jedinice za fizička i kemijska ispitivanja radne okoline provodila su se prva mjerenja onečišćenja zraka u radnim prostorima. Reorganizacijom Instituta 1958. godine izdvojen je Odjel za higijenu radne okoline, koji je poslije preimenovan u Laboratorij (Jedinicu) za higijenu okoline.

U početku se onečišćenje zraka proučavalo isključivo u radnim prostorijama i na radilištima. Mjerenja su se provodila prvenstveno radi procjene izloženosti radnika te poboljšanja njihovih uvjeta rada, u sklopu kako terenskih tako i metodoloških istraživanja. Polovinom prošlog stoljeća pojave smoga u velikim gradovima i industrijskim središtima u svijetu pokazale su da nisu samo radnici izloženi onečišćenom zraku. Stoga je 1960. područje istraživanja Zavoda prošireno i na atmosferu gradskih i seoskih područja, a zatim i na proučavanje biološkog značenja onečišćenja zraka s naglaskom na ocjenu ukupne izloženosti promatranih osoba ili skupina ljudi. Više o radu Zavoda možete pročitati u članku objavljenom u časopisu Priroda 05/2013.

Upravo su djelatnici Zavoda potaknuli osnivanje nevladine udruge Hrvatskog udruženja za zaštitu zraka (HUZZ). Ta udruga, sa sjedištem na adresi Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, okuplja fizičke i pravne osobe u Republici Hrvatskoj radi zaštite i promicanja ciljeva zajedničkih strukovnih interesa s područja zaštite zraka od onečišćivanja. Više o radu Udruženja možete pronaći na www.huzz.hr.

Posljednjih godina znanstveno-istraživački rad Zavoda usmjeren je uglavnom na kvalitetu vanjskog zraka. Istraživanja obuhvaćaju razvoj analitičkih metoda za mjerenje specifičnih onečišćenja u zraku, proučavanje vremenske i prostorne razdiobe pojedinih onečišćenja u zraku, proučavanje atmosferske kemije, modeliranje i povezivanje sa zdravstvenim učincima.

Stručna djelatnost Zavoda obuhvaća mjerenja raznih općih i specifičnih onečišćujućih tvari u vanjskom zraku. Od sredine 60-tih godina temeljem ugovora provode se mjerenja na postajama mjerne mreže za praćenje kvalitete zraka grada Zagreba. U posljednjih pedeset godina djelatnici Zavoda provodili su mjerenja i na raznim drugim lokacijama u Hrvatskoj.  Od 2003. godine provode se mjerenja lebdećih čestica na nekim postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka, a od 2014. godine Zakonom o zaštiti zraka Institut je imenovan za provođenje mjerenja na državnoj mreži u dijelu koji se odnosi na određivanje fizikalno-kemijskog sastava lebdećih čestica i izradu studija ekvivalencije nereferentnih metoda mjerenja lebdećih čestica.

Više o kvaliteti zraka u Zagrebu i Hrvatskoj možete pročitati na https://zrak.imi.hr/.

Projekti

Stručna djelatnost i usluge

Usluge mjerenja onečišćujućih tvari u zraku:

 • SO2, NO2, CO, O3, benzen u vanjskom zraku
 • amonijak, sumporovodik, merkaptani u vanjskom zraku
 • masene koncentracije PM10 i PM2,5 (gravimetrijska metoda)
 • metali u lebdećim česticama
 • policiklički aromatski ugljikovodici u lebdećim česticama
 • anioni i kationi u lebdećim česticama
 • organski i elementni ugljik u lebdećim česticama
 • ukupna taložna tvar
 • metali u ukupnoj taložnoj tvari

Zavod za higijenu okoliša akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 1288.

Postupak za rješavanje pritužbi na rad Zavoda iz područja akreditacije dostupan je na zahtjev slanjem e-pošte na adresu SUK@imi.hr

Ovlaštenja

 • Ispitni laboratorij s dozvolom Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka
 • Referentni laboratorij za određivanje masene koncentracije i sadržaja frakcija lebdećih čestica PM10 i PM2,5

Dozvola Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH za obavljanje djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka (referentni laboratorij) za metode:

 • HRN EN 12341:2014 (EN 12341:2014): Određivanje masene koncentracije PM10 i PM2,5 frakcije lebdećih čestica
 • HRN EN 14902:2007 (EN 14902:2005), HRN EN 14902/AC:2007 (EN 14902:2005/AC:2006): Određivanje koncentracije Pb, Cd, As i Ni u PM10 frakciji lebdećih čestica
 • HRN EN 16909:2017 (EN 16909:2017): Određivanje masenih koncentracija elementnog i organskog ugljika u lebdećim česticama u vanjskome zraku
 • HRN EN 15549:2008 (EN 15549:2008): Određivanje koncentracija benzo(a)pirena u vanjskome zraku
 • HRI – CENT/TR 16269:2017 (CEN/TR 16269:2011): Određivanje masenih koncentracija aniona i kationa u lebdećim česticama
 • HRS CEN/TS 16645:2016 (CEN/TS 16645:2014): Određivanje koncentracija benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena, benzo(j)fluorantena, benzo(k)fluorantena, dibenzo(a,h)antracena, indeno(1,2,3-cd)pirena i benzo(ghi)perilena u vanjskom zraku

Laboratorij izrađuje studije ekvivalencije za nereferentne metode mjerenja lebdećih čestica PM10 i PM2,5.

Zavod rezultate mjerenja iskazuje u ispitnim izvještajima sukladno važećoj zakonskoj regulativi RH:  Zakon o zaštiti zraka (NN 130/2011, NN 47/2014, NN 61/2017, 118/2018), Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/2012, NN 84/2017) i Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 79/2017), a kao akreditirana Jedinica prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije i slijedeći pravila HAA. Stručno i kompetentno osoblje Zavoda primjenom svojih znanja i kompetencija, ispitnih metoda i opreme posebnu pažnju posvećuje zahtjevima svojih kupaca i klijenata te ostvarivanju njihovog zadovoljstva pruženim uslugama.

STRUČNE AKTIVNOSTI

Analize pesticida i drugih organskih spojeva u uzorcima okoliša, biološkim uzorcima, otpadnim materijalima i drugim matricama. Određivanje izloženosti ljudi pesticidima i srodnim spojevima.

Specifične kemijske analize:

 • organoklorovi pesticidi i poliklorbifenili u zraku, lebdećim česticama, površinskim, podzemnim, pitkim i otpadnim vodama, tlima/sedimentima, vegetaciji (lišće i iglice crnogoričnog drveća), masnom tkivu, mlijeku i krvi;
 • triazinski pesticidi i produkti njihove razgradnje u površinskim, podzemnim, pitkim i otpadnim vodama, tlu i sedimentima;
 • organofosforni pesticidi, urea-herbicidi, klorfenoli i drugi pesticidni spojevi u površinskim, podzemnim, pitkim i otpadnim vodama;
 • poliklorbifenili u naftnim derivatima, otpadnim uljima i sličnim otpadnim materijalima;
 • izvorni spojevi i karakteristični metaboliti u mlijeku, krvi i urinu ljudi kao pokazatelji izloženosti ljudi organoklorovim pesticidima i poliklorbifenilima, organofosfornim i triazinskim; pesticidima, klorfenolima i spojevima koji se metaboliziraju u klorfenole.

Oprema

Djelatnici

Predstojnik Zavoda

 • naslovni izv. prof. dr. sc. Gordana Pehnec, dipl. ing. kem., znanstvena savjetnica

Znanstveno i stručno osoblje

Tehničko osoblje