Razvoj, validacija i primjena analitičkih metoda za određivanje PBDE-a – DeValApp

Hrvatska zaklada za znanost

Voditelj projekta: Darija Klinčić

Suradnici na projektu:

Marija Dvoršćak, Andreja Jurič, Karla Jagić

Trajanje: 1. 10. 2018. – 30. 9. 2023.

Iznos financiranja: 1.424.500,00 HRK

Sažetak
Svrha predloženog projekta je razvoj i validacija analitičkih metoda za određivanje specifičnih kongenera polibromiranih difenil etera (PBDE) u složenim uzorcima kućne prašine i ljudskog mlijeka. PBDE su široko rasprostranjeni u okolišu, akumuliraju se u hranidbenom lancu te dospijevaju u ljude na čije zdravlje mogu imati niz negativnih utjecaja. Kućna prašina prepoznata je kao važan izvor izloženosti ovim spojevima zbog njihove intenzivne uporabe kao usporivača gorenja u predmetima široko korištenim u svakom kućanstvu (namještaj, tekstil, električni i elektronski uređaji) dok je ljudsko mlijeko pouzdan bioindikator izloženosti ljudi ovim spojevima. Razvoj analitičkih metoda uključivat će ispitivanje i usporedbu različitih tehnika ekstrakcije analita iz uzorka pri čemu uz ekstrakciju na čvrstoj fazi i ultrazvučnu ekstrakciju posebno treba naglasiti primjenu dosad nekorištene metode, mikrovalne ekstrakcije. Ispitat će se načini i uvjeti pročišćavanja ekstrakta od interferirajućih spojeva i sastojaka matrice prije završne instrumentne analize. Odredit će se osjetljivost i selektivnost plinskokromatografskog određivanja PBDE-a uz detektore zahvata elektrona, spektrometar masa i spregnuti sustav tandemne spektrometrije masa. Validirane metode bit će provjerene analizom potvrđenih referencijskih uzoraka. Tijekom projekta skupljat će se uzorci ljudskog mlijeka, a u domovima ispitanica paralelno će se uzorkovati i kućna prašina. Optimirane i validirane analitičke metode primijenit će se za analizu PBDE-a u skupljenim uzorcima. Dobiveni rezultati o razinama i raspodjeli PBDE-a bit će prvi takvi u Hrvatskoj i služit će za procjenu važnosti unosa PBDE-a u organizam putem udisanja kućne prašine te izloženosti opće populacije PBDE-ima. Iz svega navedenog zaključit će se postoji li potencijalni rizik za zdravlje ljudi s posebnim naglaskom na osjetljive skupine dojilja, dojenčadi i male djece.