Zavod za zaštitu od zračenja

O Zavodu

Zavod za zaštitu od zračenja etablirani je centar koji okuplja vodeće stručnjake, suvremene laboratorije i ostale znanstveno-istraživačke i stručne kapacitete posvećene:

 • zaštiti zdravlja ljudi i okoliša od rizika povezanih s zračenjem,
 • dozimetriji ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja,
 • tehnološkim aspektima primjene i detekcije zračenja u medicini i industriji,
 • medicinskoj fizici i fizici zaštite od zračenja,
 • izvorima zračenja u medicini, znanosti i industriji i
 • unaprjeđenju radiološke i nuklearne sigurnosti

Od svog osnivanja 1959. godine, Zavod se bavi širokim spektrom aktivnosti, uključujući znanstvena istraživanja, edukaciju, radiološki nadzor, dozimetriju i kontrolu kvalitete izvora zračenja. Naši stručnjaci, priznati u domaćim i međunarodnim krugovima, provode temeljna i primijenjena interdisciplinarna istraživanja kako bi razumjeli i minimizirali rizike od prirodnih i umjetnih izvora zračenja. Uz to, razvijaju nove mjerne metode i mjernu instrumentaciju za potrebe radioekologije, dozimetrije te radioloških i medicinskih oslikavanja.

Infrastruktura Zavoda unaprijeđena je i novoopremljena unutar projekta ReC-IMI s najmodernijim laboratorijima za radiobiologiju, gama spektrometriju, mjerenje alfa i beta zračenja, dozimetriju zračenja, rad s otvorenim izvorima zračenja, elektromagnetska ispitivanja i razvoj i metrološka rendgenska ozračivanja.

Osim znanstvene djelatnosti, Zavod sadrži najstariji stručno-tehnički servis u Republici Hrvatskoj koji se poslovima zaštite od ionizirajućeg zračenja bavi od 1959. godine. Stručno-tehnički servis Zavoda akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije za niz metoda vezanih uz zaštitu od ionizirajućeg zračenja, uključujući metode za određivanje koncentracije radionuklida, osobnu dozimetriju fotonskog zračenja, prsten dozimetriju ionizirajućeg zračenja i određivanje brzine ambijentalnog doznog ekvivalenta. Osim akreditiranih metoda, zavod nudi širok spektar drugih usluga poput savjetovanja i izrade specijalnih studija iz područja zaštite od zračenja. U pružanju usluga, kroz kontinuiranu profesionalnu i znanstvenu edukaciju naših djelatnika, kao i korištenje najsuvremenije opreme, osiguravamo najviši standard rada i pouzdanost dobivenih rezultata.

Zavod sudjeluje u obrazovanju i osposobljavanju stručnjaka iz različitih područja, prenoseći temeljna i specijalizirana znanja znanosti o zračenju u okviru poslijediplomskih, diplomskih i preddiplomskih sveučilišnih studija, specijaliziranih škola i radionica te projekata.

Zavod za zaštitu od zračenja čvrsto je posvećen razvijanju i održavanju trajnih suradnji s domaćim i međunarodnim partnerima, uključujući zdravstvene ustanove, akademske institucije, industrijske subjekte te druge organizacije relevantne za znanost o zračenju. Cilj suradnje nije samo razmjena znanja i resursa, već i integracija dobivenih rezultata u stvaranje novih inovativnih rješenja.

Prioritet Zavoda za zaštitu od zračenja je unapređenje zdravlja i sigurnosti ljudi kroz razvoj i primjenu najnovijih znanstvenih spoznaja i tehnologija. Kroz suradnju s bolnicama i medicinskim centrima, Zavod teži unapređenju metoda potrebnih za osobnu i pacijent dozimetriju, kao i metoda povezanih s medicinskim oslikavanjem. Time doprinosi osiguranju kvalitete dijagnostičkih postupaka i smanjenju izloženosti ljudi ionizirajućem zračenju.

Osim toga, suradnja s akademskim i istraživačkim institucijama omogućuje Zavodu pristup najnovijim istraživanjima i trendovima u znanosti o zračenju, medicinskoj fizici i drugim srodnim područjima. To Zavodu omogućuje da bude u tijeku s najnovijim metodama i tehnologijama te da svoje istraživačke aktivnosti usmjeri prema najaktualnijim pitanjima i izazovima.

Industrijska suradnja omogućuje Zavodu da svoje znanstvene spoznaje pretvori u praktična rješenja i proizvode. Kroz razvoj novih tehnologija, uređaja i usluga, Zavod teži komercijalizaciji znanstvenih istraživanja, čime ne samo da potiče inovacije unutar industrije, već i pridonosi ekonomskom razvoju i stabilnosti Republike Hrvatske. Takva suradnja rezultira stvaranjem novih radnih mjesta, otvaranjem novih tržišta i jačanjem konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Kroz ovu višestranu suradnju, Zavod za zaštitu od zračenja nastoji postati središte izvrsnosti koje aktivno doprinosi znanstvenom, tehnološkom i ekonomskom napretku, ne samo na nacionalnoj već i na međunarodnoj razini. Cilj je da se kroz ove partnerske odnose ostvari značajan doprinos u zaštiti i unapređenju ljudskih života, kao i da se promiče održiv razvoj i inovacije.

Stručna djelatnost i usluge

Zavod sadrži najstariji ovlašteni stručno-tehnički servis u Republici Hrvatskoj koji se poslovima zaštite od ionizirajućeg zračenja bavi od 1959. godine. Stručno-tehnički servis Zavoda akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije za niz metoda vezanih uz zaštitu od ionizirajućeg zračenja, uključujući metode za određivanje koncentracije radionuklida, osobnu dozimetriju fotonskog zračenja, prsten dozimetriju ionizirajućeg zračenja i određivanje brzine ambijentalnog doznog ekvivalenta. Osim akreditiranih metoda, zavod nudi širok spektar drugih usluga poput savjetovanja i izrade specijalnih studija iz područja zaštite od zračenja.

Ako želite da Vas Institut informira o novostima u području osobne dozimetrije te ostalim novostima u području radiološke zaštite molimo registrirajte Vašu e-mail adresu na poveznici http://eepurl.com/dvbjZ1

Osobni dozimetrijski nadzor

OBRAZAC ZA PRIJAVU IZLOŽENOG RADNIKA NA DOZIMETRIJSKI NADZOR

Osobni dozimetrijski nadzor provodi se korištenjem termoluminiscentnih dozimetara (TLD) na modernom Panasonicovom dozimetrijskom sustavu. Zadovoljavajući stroge stručne kriterije Hrvatske akreditacijske agencije, 2011. godine Zavod (tadašnje Jedinice za dozimetriju zračenja i radiobiologiju i Jedinica za zaštitu od zračenja) postaje akreditirani ispitni laboratorij za ispitivanja u području zaštite od ionizirajućeg zračenja. Trenutno smo akreditirani za četiri metode; osobna dozimetrija fotonskog zračenja, određivanje brzine ambijentalnog doznog ekvivalenta, Prsten dozimetrija ionizirajućeg zračenja i Okolišna dozimetrija fotonskog zračenja.

Osobni dozimetrijski nadzor podrazumijeva provođenje pojedinačnih mjerenja operativnih dozimetrijskih veličina (Hp(10), Hp(0,07), Hp(3)), potrebnih za procjenu vanjskog ozračenja izloženih radnika (efektivna doza i ekvivalentne doze za kožu, ekstremitete i leću oka), osobnim dozimetrima za mjerenje ionizirajućeg zračenja koje se obvezno provodi mjesečno. Izloženi radnici kategorije A obvezni su koristiti osobni dozimetar pri čemu vrstu, broj i položaj nošenja dozimetra savjetuje stručnjak za zaštitu od ionizirajućeg zračenja. Mjerenja osobnim dozimetrima provode se uporabom akreditiranih metoda, a metoda uključuje grupe postupaka koji osiguravaju točnost i pouzdanost mjerenja. Za procjenu vanjskog ozračenja koristimo međunarodne preporuke temeljene na znanstvenim publikacijama.

Osobni dozimetrijski nadzor podrazumijeva i procjenu vanjskog ozračenja koja nije temeljena na pojedinačnim mjerenjima osobnim dozimetrom već temeljem rezultata radiološkog nadzora mjesta rada, sukladno pravilniku koji propisuje uvjete i mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, na drugi prikladan način sukladno pravilniku koji propisuje granice ozračenja, preporučeno dozno ograničenje i procjenjivanje osobnog ozračenja ili prema savjetu stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja. Za izložene radnike kategorije B provodi se godišnja procjena izloženosti ionizirajućem zračenju na temelju ili mjesečnih pojedinačnih mjerenja uporabom osobnih dozimetara ili prethodno opisanih načina. Nositelj odobrenja odlučuje o načinu i opsegu provođenja praćenja izloženosti izloženih radnika u suradnji sa stručnjakom za zaštitu od ionizirajućeg zračenja.

Postupak provedbe osobnog dozimetrijskog nadzora počinje potpisivanjem Ugovora o osobnom dozimetrijskom nadzoru između pravne osobe u kojoj je zaposlen izloženi radnik i Instituta te prijavom izloženog radnika na dozimetrijski nadzor na Institut popunjavanjem i dostavom prijavnog obrasca dostupnog na web stranicama Instituta. Osobni dozimetar za slijedeće mjerno razdoblje te uputu o pravilnom načinu nošenja dozimetra korisnicima dozimetara šaljemo poštom. Po isteku mjernog razdoblja (od otprilike mjesec dana) i po primitku novog dozimetra, a najkasnije do 15. dana mjeseca nakon perioda nošenja, prethodno nošeni dozimetar obvezno šaljete na Institut na obradu. Nakon provedenog postupka obrade dozimetra, o primljenim dozama se sačinjava dozimetrijsko izvješće dostavlja osobi odgovornoj za zaštitu od zračena nositelja odobrenja te u očevidnik Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS). Na Institutu je redovni datum zamjene dozimetara prvi ponedjeljak u mjesecu.

U slučaju da se dozimetar ošteti, izgubi ili nije u prethodno navedenom roku vraćen na Institut nositelj odobrenja dužan je u roku do 90 dana osigurati procjenu ozračenja nositelja dozimetra.

U slučaju da primljena doza bude iznad vrijednosti koje su uobičajene za nekog izloženog radnika ili nama iz bilo kojeg razloga sumnjiva, provesti će se postupak ispitivanja razloga bilježenja takve doze na dozimetru. Takav postupak uključuje ispitivanja ispravnosti dozimetra, a po potvrđenoj ispravnosti očitanja i kontakt s nositeljem dozimetra u cilju utvrđivanja realnosti izmjerene doze. Svi postupci osiguranja kvalitete pri provođenju dozimetrijskog nadzora kontinuirano se provode u cilju osiguravanja maksimalne kvalitete rada i ispravnosti dobivenih rezultata.

Institut je kao znanstveno-istraživačka ustanova zainteresiran za obradu dozimetrijskih podataka izloženih radnika isključivo u znanstvene svrhe pri čemu jamčimo potpunu anonimnost i zaštitu osobnih podataka izloženih radnika. Iz toga razloga smo priredili letak s informacijama za vaše izložene radnike te pojedinačne izjave o informiranom pristanku. Najljepše Vas molimo da zamolite Vaše izložene radnike da potpišu izjavu te nam ih dostavite zajedno s dozimetrima. Rezultati znanstvenih istraživanja iz područja dozimetrije iznimno su važni jer osiguravaju uvid u izloženost ionizirajućem zračenju te su preduvjet za optimizaciju radiološke zaštite. Letak s informacijama i izjava o informiranom pristanku dostupan je OVDJE. Molimo da po potpisivanju izjave sa strane izloženog radnika nam ju dostavite poštom ili skeniranu putem e-pošte doza@imi.hr.

Za dodatne informacije, pojašnjenje ili zahtjeve vezane za provođenje osobnog dozimetrijskog nadzora molimo kontaktirajte nas na telefone 01 46 82 573, 01 46 82 571 ili putem elektroničke pošte doza@imi.hr.

Kontrola kvalitete izvora ionizirajućeg zračenja

Kontrola kvalitete izvora ionizirajućeg zračenja podrazumijeva skupinu postupaka ispitivanja kvalitete rada električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje (rendgenski uređaji, uređaji za kompjuteriziranu tomografiju (CT), linearni akceleratori i sl.) te otvorenih i zatvorenih radioaktivnih izvora. Postupci kontrole kvalitete uključuju ispitivanje relevantnih parametara prethodno navedenih izvora ionizirajućeg zračenja kako bi se osigurao siguran rad osoba koje uz njih rade ili njima rukuju te ako je potrebno optimiziralo dozu koju primi pacijent tijekom dijagnostičkih postupaka koliko je to razumno moguće postići uz istovremeno zadržavanje najvišeg nivoa dijagnostičke informacije.

Ispitivanje izvora ionizirajućeg zračenja provodi se:

 • prije njihovog stavljanja u uporabu,jednom godišnje,
 • u skladu s rokovima ispitivanja određenih parametara propisanim u Pravilniku o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja,
 • nakon obavljenih značajnijih popravaka, preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja, a prije ponovnog početka uporabe,
 • prije početka uporabe na novom mjestu uporabe, ako su izvori ionizirajućeg zračenja premješteni s jednog mjesta na drugo (ne primjenjuje se na uređaje koji su prijenosni),
 • poslije svakog graditeljskog zahvata ili prenamjene prostorije u kojoj je izvor ionizirajućeg zračenja smješten, a kojima se mogu promijeniti uvjeti zaštite od ionizirajućeg zračenja unutar i izvan te prostorije (ne primjenjuje se na uređaje koji su prijenosni),
 • prilikom pripreme za kliničku uporabu.

Ispitivanje izvora zračenja provodi se kod pravnih osoba koje posjeduju izvore ionizirajućeg zračenja i regulirali su svoj status pri Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost sukladno Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, NN RH 141/13, 39/15, 130/17  i pratećim podzakonskim propisima.

Djelatnici ovlaštenog stručnog servisa IMI koji provode postupke kontrole kvalitete izvora ionizirajućeg zračenja u svom radu koriste najmodernije mjerne uređaje i opremu (fantomi i test objekti), a sami postupci provode se prema međunarodnim preporukama i dobroj profesionalnoj praksi. Mjerni uređaji koje koristimo redovito se umjeravaju u akreditiranim umjernim laboratorijima, u skladu s preporukama proizvođača. Po provedenom ispitivanju pravnoj osobi dostavlja se opsežno ispitno izvješće s mišljenjem koje sadrži sve parametre propisane Pravilnikom o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, NN 53/18.

Ispitivanje izvora i okolice izvora zračenja
 • Ispitivanje rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, te davanje mišljenja s procjenom opasnosti na osnovi mjerenja i proračuna.
 • Ispitivanje zatvorenih radioaktivnih izvora i uređaja sa zatvorenim radioaktivnim izvorima te davanje mišljenja s procjenom opasnosti na osnovi mjerenja i proračuna.
 • Ispitivanje otvorenih radioaktivnih izvora te davanje mišljenja s procjenom opasnosti na osnovi mjerenja i proračuna.
 • Ispitivanje prostorija u kojima se radi s izvorima ionizirajućeg zračenja te izrada dokumenata iz kojih je vidljivo udovoljava li prostorija propisanim uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja.
Radiološki nadzor mjesta rada

Radiološki nadzor mjesta rada, ovisno o načinu rada i korištenoj vrsti izvora ionizirajućeg zračenja, podrazumijeva mjerenje brzine ambijentalnog doznog ekvivalenta u okolišu izvora ionizirajućeg zračenja, mjerenje koncentracije aktivnosti radionuklida u zraku prostorije u kojoj se radi s otvorenim radioaktivnim izvorima i na mjestu ispusta, mjerenje površinske koncentracije aktivnosti predmeta i površina u cilju provjere radioaktivnog onečišćenja te provjeru neposrednim opažanjem sigurnosti uporabe, čuvanja i otpuštanja iz nadzora otvorenih radioaktivnih izvora.

Radiološki nadzor mjesta rada provodi se:

 • prije stavljanja u uporabu izvora ionizirajućeg zračenja,
 • nakon obavljanja značajnijih popravaka, preinake ili zamjena dijelova izvora ionizirajućeg zračenja kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja, a prije ponovnog početka uporabe,
 • prije početka uporabe izvora ionizirajućeg zračenja na novom mjestu uporabe, ako su premješteni s jednog mjesta na drugo (ne odnosi se na izvore ionizirajućeg zračenja koji su prijenosni),
 • poslije svakog graditeljskog zahvata ili prenamjene prostorije u kojoj je izvor ionizirajućeg zračenja smješten, a kojima se mogu promijeniti uvjeti zaštite od ionizirajućeg zračenja unutar i izvan te prostorije,
 • nakon svake promjene u tijeku uporabe izvora ionizirajućeg zračenja koja ima utjecaja na stanje utvrđeno prethodnim ispitivanjem,
 • sukladno savjetu stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,
 • jednom godišnje.

Mjerenja u sklopu radiološkog nadzora mjesta rada provodimo akreditiranim metodama, uporabom najmodernijih mjernih uređaja, sukladno međunarodnim preporukama i dobroj profesionalnoj praksi.

Sva mjerenja vezana uz radiološki nadzor mjesta rada provode se na položajima u okolišu izvora ionizirajućeg zračenja, izvan prostorije u kojoj je izvor ionizirajućeg zračenja smješten i na drugim mjestima sukladno savjetu stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja. Navedena mjerenja mogu se koristiti za procjenu ozračenja izloženih radnika kategorije B, ali tada mjerenja moraju biti provedena tijekom mjeseca koji prethodi procjeni ozračenja.

Radioekologija

Zavod se bavi istraživanjima i aktivnostima u području radioekologije koje su usmjerene na zaštitu okoliša i javnog zdravlja od utjecaja prirodnih i fisijskih radionuklida od 1959. godine. Aktivnosti uključuju analizu onečišćenja okoliša, implementaciju mjera zaštite od zračenja i evaluaciju ozračenosti stanovništva. Zavod također istražuje cikluse kretanja biološki značajnih radionuklida koji mogu dospjeti u žive organizme putem hranidbenog lanca ili vode.

Stručnjaci Zavoda detaljno prate i analiziraju kretanje radioaktivnih tvari kroz sve dijelove biosfere, identificirajući radiološki osjetljive lokacije i medije. Provode se istraživanja prirodne radioaktivnosti i onečišćenja uzrokovana tehnološkim aktivnostima, kao što su odlagališta pepela, fosfogipsa, naftne bušotine, te mineralni i geotermalni izvori.

Istraživanja radioaktivnosti fisijskog podrijetla obuhvaćaju razne medije biosfere, uključujući zrak, oborine, more, vode, tlo, floru i faunu, te hranu za ljude i životinje. Zavod procjenjuje i modelira prijenos radionuklida i rizike povezane s vanjskim ozračenjem, unosom radionuklida pod normalnim i izvanrednim uvjetima, te rizike izloženosti radonu u stambenim i radnim prostorima.

Kroz svoj rad, Zavod kontinuirano razvija nove radiokemijske i mjerne metode, kao i metode za brze intervencije, osiguravajući učinkovite odgovore na potencijalne radiološke incidente. Ova predanost znanstvenom istraživanju i razvoju pridonosi napretku u području radiološke sigurnosti i zaštite okoliša.

Usluge koje nudimo su:

 1. Određivanje aktivnosti bilo kojeg radionuklida u bilo kojem uzorku.

Metode koje se koriste:

 • visoko rezolucijska gamaspektrometrija
 • određivanje beta aktivnosti
 • određivanje alfa aktivnosti
 • specifične radiokemijske analize (npr. za određivanje radija, stroncija, polonija, plutonija, olova, tricija, ugljika…)

Metodologija svake pojedine metode definirana je međunarodno priznatim procedurama: HASL-300 EML procedures manual, Environmental Measurements Laboratory, US Department of Energy, New York, posljednja revizija nr. 27 iz 1992.

 1. In-situ mjerenja u bilo kojoj točki prostora

Metode koje se koriste:

 • terenska gama spektrometrija
 • mjerenja prisutnosti radona u zatvorenim i otvorenim prostorima
 • određivanje opterećenja organizma potomcima radona (Working Level)
OSTALE USLUGE

Uz prethodno navedene usluge iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja, Zavod nudi i sljedeće usluge iz područja radiološke zaštite i savjete stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja:

 • kategorizacija izloženih radnika
 • procjena ozračenja izloženih radnika (kategorija B koji ne nose osobni dozimetar, u slučaju izgubljenog ili oštećenog dozimetra te akcidenta)
 • savjeti vezani uz programe praćenja radnog mjesta i pojedinca te praćenje osobnog ozračenja izloženog radnika
 • radiološki nadzor mjesta rada
 • pomoć i savjetovanje nositeljima odobrenja i korisnicima izvora ionizirajućeg zračenja u postupku regulacije statusa pri MUP-u
 • proračun debljine zaštite za prostore u kojima će se koristiti izvori ionizirajućeg zračenja
 • savjeti vezani uz pregled i ispitivanje te redovitu provjeru djelotvornosti zaštitnih sredstava i tehnika
 • izrada analize rizika
 • izrada akta o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja s programom osiguranja kvalitete
 • izrada programa osiguranja kvalitete te edukacija djelatnika za provedbu programa osiguranja kvalitete
 • izrada plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja
 • izrada plana pripravnosti i odgovora na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj
 • izrada sigurnosnog plana
 • izrada preporučenog doznog ograničenja za profesionalno ozračenje, pojedinog stanovnika i medicinsko ozračenje te optimizaciju radiološke zaštite
 • klasifikacija područja nadgledanja i područja posebnog nadgledanja
 • savjeti vezani uz pregled i ispitivanje te redovito umjeravanje mjernih instrumenata i redovitu provjeru u svrhu utvrđivanja njihovog uporabnog stanja i pravilne uporabe
 • savjeti vezani uz postizanje i održavanje optimalne razine zaštite pojedinog stanovnika te korištenje odgovarajuće opreme i postupaka za mjerenje i procjenu ozračenja pojedinog stanovnika i radioaktivnog onečišćenja okoliša
 • savjeti vezani uz načine upravljanja radioaktivnim otpadom
 • savjetovanje vezano uz sustave za sprječavanje izvanrednog događaja
 • istraživanje i analizu izvanrednog događaja i odgovarajuće sanacije
 • izrada studija i elaborata iz područja radiološke zaštite
 • sudsko vještačenje
 • elektronička dozimetrija
 • mjerenje prostornog ekvivalenta doze H*(10) u okolišu i zatvorenim prostorima korištenjem termoluminiscentnih i elektroničkih dozimetara
 • Mjerenje razine elektromagnetskih polja od različitih izvora (bazne stanice pokretne telefonije, trafostanice, radari i sl.)
 • Studije o utjecaju EM polja na okoliš
 • Ispitivanje azbesta u okolišu i davanje mišljenja i studija.

Istaknuti korisnici naših usluga:

 • Klinički bolnički centar Zagreb
 • Klinička bolnički centar “Sestre Milosrdnice”, Zagreb
 • Radiochirurgia Zagreb
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Zavod za javno zdravstvo “dr. Andrija Štampar”, Zagreb
 • CROSCO d.o.o. član INA grupe, Zagreb
 • Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije
 • MUP RH
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Stomatološka poliklinika Zagreb
 • Poliklinika Nemetova, Zagreb
 • Bolnica za ortopedske bolesti i rehabilitaciju „dr. I. Horvat”, Rovinj
 • Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost , Zagreb
 • Sabor RH
 • Opća bolnica Varaždin
 • Opća bolnica “dr. Tomislav Bardek”, Koprivnica
 • Opća bolnica Virovitica
 • Opća bolnica Gospić
 • Specijalna bolnica za ortopediju i opću kirurgiju dr. Nemec, Matulji
 • Psihijatrijska bolnica Rab
 • Dom zdravlja Dubrovnik
 • Dom zdravlja Ogulin
 • Dom zdravlja Senj
 • Dom zdravlja Županja
 • Zračne luke u RH
 • Đuro Đaković d.d.
 • Uljanik brodogradilište
 • Vivera d.o.o.
 • Našicecement

Projekti

 • Dozimetrija elektromagnetskog zračenja u provedbi projekata „e-Škole“
 • Razvoj i implementacija hibridnih gama spektrometrijskih metoda za povećanje kapaciteta radiološkog nadzora okoliša nuklearnih elektrana (RAINSTORM)
 • European Partnership for Radiation Protection Research – PIANOFORTE: PoM for Republic of Croatia
 • Dozimetrija elektromagnetskog zračenja tehnoloških rješenja u sklopu projekta e-Sveučilišta

Kontakt

Predstojnik: prof. dr. sc. Branko Petrinec, prof. fiz., znanstveni savjetnik

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Zavod za zaštitu od zračenja

Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb

Usluge dozimetrije, ispitivanja izvora ionizirajućeg zračenja i radiološkog nadzora mjesta rada
mail: doza@imi.hr

Tel.: 01 4682 573, 01 4682 571

Usluge radioekologije
mail: radioaktivnost@imi.hr

Postupak za rješavanje pritužbi na rad iz područja akreditacije dostupan je na zahtjev slanjem e-pošte na adresu SUK@imi.hr

Djelatnici

Predstojnik Zavoda

Znanstveno i stručno osoblje

Tehničko osoblje