Prostorna i vremenska distribucija pronosa onečišćivača (nitrati, fosfati, pesticidi, teški metali) iz poljoprivrede u različitim agroekološkim uvjetima

  • Naručitelj: Hrvatske vode, Ul. grada Vukovara 220, Zagreb (br. ugovora: 10-059/17)
  • Izvoditelj: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet (AF)
  • Voditelj: Gabrijel Ondrašek, Zavod za melioracije, AF
  • Podizvoditelj: IMI, Jedinica za biokemiju i organsku analitičku kemiju
  • Suradnici s IMI-ja: Sanja Stipičević, Sanja Fingler Nuskern
  • Ukupna vrijednost: 646.250,00 HRK
  • Trajanje: 2017. – 2019.

SAŽETAK

Većina sredstava koja se primjenjuju sukladno načelima dobre poljoprivredne prakse u poljoprivrednoj proizvodnji je korisna, ali uslijed ispiranja u dublje slojeve tla i podzemnu vodu određene supstance (mineralna gnojiva i pesticidi) mogu uzrokovati ozbiljna onečišćenja i degradirati prirodne resurse. Tok vode u tlima ključan je proces koji utječe na količinu vode i njezinu kvalitetu u prirodi. Kako je transport onečišćivala u tlu usko povezan s kretanjem (tokom) vode, važno je pravilno procijeniti sve relevantne procese koji određuju tok vode u različitim agroekološkim sredinama.

Cilj studije je prostorno i vremenski kvantificirati raspršene izvore onečišćenja, koji potječu od aplikacije agrokemikalija na poljoprivredne površine, i kategorizirati mehanizme njihovog transporta (površinsko otjecanje, potpovršinsko otjecanje, zadržavanje na česticama tla, pronos do podzemnih voda, unos u organizme). Navedeno će se ispitati u prirodnim (stvarnim) i kontroliranim (laboratorijskim) uvjetima uz simulaciju različitih agroekoloških uvjeta (intenzitet oborina, tip tla, doze onečišćivača). Nakon provedenih laboratorijskih istraživanja predložiti će se numerički model (uz provedenu kalibraciju) pomoću kojeg će se moći simulirati razni scenariji (različiti intenziteti oborina, različite koncentracije i oblici onečišćivača, različiti tipovi tala) uz promjenu simulirane domene (povećanje dubine profila tla). Na taj način će se moći procijeniti potencijalna opasnost onečišćenja vodnih resursa u različitim agroekološkim uvjetima od strane različitih onečišćivača (nitrati, fosfati, pesticidi, teški metali) koji mogu biti uneseni u (agro)okoliš putem raznih poljoprivrednih aktivnosti.