Kolokviji, Novosti

Kolokvij (20. prosinca)

U predavaonici Instituta u srijedu 20.12.2017. u 13:00 sati održat će se kolokvij doc. dr. sc. Branka Petrinca, znanstvenog suradnika iz Jedinice za zaštitu od zračenja.

Naslov predavanja je Znanstveni rad u području radioekologije i zaštite od zračenja

Sažetak predavanja
U ovom predavanju sažet je petogodišnji rad u području radioekologije i zaštite od zračenja nakon obrane doktorskog rada. Poseban naglasak je na znanstvenim publikacijama u WOSCC i SCOPUS bazama, suradnja s drugim institucijama, nabava opreme i nastavna djelatnost. Znanstvena istraživanja nakon obrane doktorata su u sklopu projekta 022-022882-2823 ’’Radioaktivnost jadranskog mora i priobalja’’  (voditelj: dr. sc. Zdenko Franić) 2007.-2013. Objavljeno je nekoliko znanstvenih radova vezanih za radiološku karakterizaciju mora, otoka kao i podmorja (određivanje brzine sedimentacije upotrebom 137Cs kao obilježivača). U sklopu tog istraživanja uspostavljena je trajna suradnja s Institutom Jožef Stefan iz Ljubljane koja je do sada rezultirala objavom 5 znanstvenih radova. Od 137Cs kao radionuklida od interesa istraživanja se proširuju i na ostale radionuklide (prvenstveno na prirodne). Nova istraživanja otvaraju nove probleme koji zahtijevaju adekvatna rješenja. Prvenstveno se tu pojavio problem samoatenuacije u uzorcima koji je riješen uvođenjem korekcija u metodu što je rezultiralo znanstvenim radovima kao i interkomparacijama. Prepoznavanje znanstvene i stručne djelatnosti rezultiralo je dodjelom opreme u sklopu IPA 2011 projekta: Nabava vozila s mobilnom opremom za detekciju zračenja u svrhu unapređenja sustava za (van)mrežno nadziranje radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj u uobičajenim i izvanrednim situacijama čija je vrijednost 230000 eura i predstavlja značajan doprinos modernizaciji opreme za radiološka mjerenja. Kruna znanstvenog rada u ovom periodu je potpisivanje suradnje s Odjelom za fiziku Sveučilišta J.J. Strossmayera i uspostava kolegija „Radioekologija“. Uspostavljen je i interni projekt pod nazivom ”Radiološka karakterizacija Kopačkog rita”. Suradnja s kolegama iz Osijeka i voditeljstvo kolegija rezultiralo je u dvije godine obranom 1 završnog rada, 2 diplomska rada i objavom nekoliko znanstvenih radova.

O svemu više na predavanju…

Kratki životopis predavača
Doc. dr. sc. Branko Petrinec, prof. fiz., rođen je 10. 03. 1978. u Zagrebu. Nakon završene Tehničke škole Ruđera Boškovića, diplomirao je 2003. godine na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer profesor fizike. Doktorski rad Radiološka karakterizacija srednjeg i južnog Jadrana, mentor dr. sc. Z. Franić, smjer medicinska fizika, obranio je na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010. godine. Od 2004. do 2010. godine znanstveni je novak na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, od 2010. do 2012. viši asistent, a od 2012. do danas znanstveni suradnik. Od 2016. godine naslovni je docent na Odjelu za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Godine 2011. dobitnik je nagrade za najboljeg mladog znanstvenika Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja i dobitnik je nagrade za  mlade znanstvenike na 13th International Congress of the International Radiation Protection Association (IRPA) održanom u Glasgowu 14.-18. svibnja 2012. godine. U razdoblju od 2004. godine do danas sudjeluje na  sastancima ekspertnih grupa, trening-tečajevima i radionicama izvan Hrvatske iz područja zaštite od zračenja i radioekologije u ukupnom trajanju od nekoliko mjeseci, organiziranih od strane International Atomic Energy Agency, Institute for Transuranium Elements, Joint Research Centre, US Ministry of Defence i US Federal Bureau of Investigation.

Znanstvena djelatnost
Područje znanstvenog djelovanja Branka Petrinca je u području zaštite od  zračenja i radioekologije. Od 2004. godine bavi se proučavanjem radiocezija i njegove depozicije  u okoliš. U tom području izdvaja sudjelovanje u dugoročnom istraživanju radiocezija u zraku i oborinama u gradu Zagrebu u post-Černobiljskom periodu (1986.–2006.) i mjerenjima koncentracije aktivnosti 137Cs u profilima sedimenta uzetih na 5 lokacija srednjeg i južnog Jadrana. Nakon toga, proširuje područje istraživanja i na prirodne radionuklide. U tim istraživanjima izdvaja se  sudjelovanje u radiološkoj karakterizaciji jedinstvenih uzoraka sedimenata i stijenja u Jadranskom moru. Bavi se i istraživanjima vezanim za instrumentaciju za mjerenje ionizirajućeg zračenja i poboljšanja metoda za mjerenje ionizirajućeg zračenja te je u tom području objavio recenzirane radove. Ukupno je objavio 23 rada u bazama WoSCC i Scopus. Ima dva pozvana predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima.