Kolokviji, Novosti

Kolokvij (13. prosinca)

U predavaonici Instituta u srijedu 13.12.2017. u 13:30 sati održat će se kolokvij dr. sc. Anje Mikolić, znanstvene suradnice iz Jedinice za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam.

Naslov predavanja je Toksični učinci i endokrina disrupcija reprodukcije i razvoja pokusnih štakora izloženih kadmiju ili odabranom pesticidu

Sažetak predavanja
I. ISTRAŽIVANJE „Učinak kadmija na funkcije posteljice u prijenosu esencijalnih mikroelemenata i sintezi steroidnih hormona u štakorica“ (doktorski rad, 3 znanstvena rada i 9 kongresnih priopćenja)
Istraživani su učinci peroralne izloženosti Cd tijekom skotnosti štakorice na razdiobu kadmija i stanje mikronutrijenata u majčinom organizmu i fetusu kao i na funkcije posteljice u prijenosu esencijalnih elemenata i sintezi steroidnih hormona. Dobiveni su novi i izvorni znanstveni rezultati da peroralna izloženost tijekom graviditeta (pri dozi od 6,5 mg Cd/kg tjelesne mase otopinom za napajanje) povećava razine Cd u maternalnoj krvi, jetri i bubregu te posteljici s posljedičnim biokemijskim promjenama u mikronutrijentima u većoj mjeri nego u razdoblju izvan skotnosti. Remeti se transplacentarni prijenos željeza i cinka u fetus što predstavlja rizik za rast i razvoj ploda in utero. Prvi puta u literaturi objavljene su vrijednosti progesterona i testosterona (prekusora sinteze estradiola u jajniku) u serumu i posteljici štakorice blizu roka okoćenja. Daljnja istraživanja učinka kadmija kao hormonskog otrova reprodukcije i razvoja usmjerena su na procjene u štakorica izloženih 10 puta nižim dozama.
II. ISTRAŽIVANJA unutar projekta HrZZ-a „Organska zagađivala u okolišu-markeri i biomarkeri toksičnosti“ (OPENTOX, voditelj Davor Želježić; 2 znanstvena rada i 2 kongresna priopćenja)
A) U istraživanjima toksičnosti odabranih pesticida određuju se mehanizmi genotoksičnosti, biokemijski markeri toksičnosti i oksidacijskog stresa te maseni udjeli pesticida u tkivima štakora supkronično izloženih per os tijekom 28 dana niskim koncentracijama pesticida koje odgovaraju stvarnoj izloženosti ljudi (real-life exposure). Pokazano je da peroralna izloženost štakora niskim dozama herbicida terbutilazina i insekticida klorpirifosa uzrokuje promjene u biomarkerima oksidacijskog stresa i nestabilnost DNA.
B) U procjenama učinaka izloženosti niskim koncentracijama pesticida (real-life exposure) preko posteljice i majčinog mlijeka u potomaka štakorica tretiranih tijekom gestacije i laktacije određuju se spolni hormoni i njihova povezanost s genotoksičnošću. Rezultati dosadašnjih istraživanja pokazali su da peroralna izloženost štakorica niskim dozama herbicida tembotriona tijekom skotnosti dovodi do promjena u razinama hormona estradiola i testosterona u ženskih i muških novookoćenih štakora.

Kratki životopis predavačice
Rođena 1979. godine u Splitu gdje je završila osnovnoškolsko obrazovanje i Opću gimnaziju. Na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2005. godine. Od 2007. godine zaposlena je u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu u Jedinici za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam kao asistent-znanstveni novak na projektu MZOS/MZOŠ „Izloženost metalima i njihovi učinci u graviditetu i postnatalnom razdoblju“ (voditelj M. Piasek). Na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine obranila je doktorski rad (mentor M. Piasek). Prvi je autor ili ravnopravni koautor na ukupno 8 znanstvenih radova u časopisima indeksiranim u Current Contents, koautor preglednog rada u zborniku radova s međunarodnog simpozija i prvi autor ili koautor 14 sažetaka kongresnih priopćenja od kojih je 6 u Current Contents. Sudjeluje na 2 istraživačka projekta Hrvatske zaklade za znanost, OPENTOX (voditelj D. Želježić) i METALORIGINS (voditelj M. Piasek) i istraživač na 2 interna institucijska projekta.
Članica Hrvatskoga toksikološkog društva, Hrvatskog društva fiziologa i Hrvatskog društva za znanost o laboratorijskim životinjama. Ovlaštena za rad i vođenje pokusa na laboratorijskim životinjama.