Oksimi kao potencijalni inhibitori prijenosa glukoze u stanicama raka prostate

Voditelj projekta: Ivana Vrhovac Madunić

Suradnici na projektu: Maja Katalinić, Josip Madunić, Dean Karaica, Antonio Zandona, Ana-Marija Lulić

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Trajanje: 2021. –2022.

Sažetak

Cilj ovog projekta je odrediti da li novosintetizirani oksimski spojevi sprječavaju unos glukoze i samim time rast ljudskih stanica raka prostate te se kao takvi mogu razmatrati kandidatima za antitumorske lijekove. Većina novosintetiziranih oksima koja ćemo ispitati ili su konstantno pozitivno nabijeni kvartarni amini, ili sadrže amino skupine koje bi mogle biti snažno protonirane u fiziološkim uvjetima.