022-0222148-2137 Genotoksičnost kemijskih i fizikalnih agensa prirodnog i antropogenog podrijetla

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA RH (2007.-2014.)

Voditelj: Vilena Kašuba

Suradnici na projektu

Aleksandra Fučić Davor Želježić
Nevenka Kopjar Vesna Pavlica
Ivan Milas Marin Mladinić
Mirta Milić Ružica Rozgaj
Feodora Stipoljev

Izloženost fizikalnim i kemijskim agensima izaziva oštećenja staničnih struktura i makromolekula koja mogu dovesti do različitih patoloških promjena, narušene funkcije organizma te razvoja različitih bolesti, uključujući i  onih zloćudnih. Mnogi mutageni životnog i radnog okoliša pokazuju klastogeni i/ili aneugeni učinak. Stanični odgovor na djelovanje genotoksičnih i citotoksičnih agensa još uvijek nije u potpunosti razjašnjen.

U okviru projekta „Genotoksičnost kemijskih i fizikalnih agensa prirodnog i antropogenog podrijetla“ provode se istraživanja mehanizama djelovanja ionizirajućeg zračenja i različitih kemijskih agensa. Cilj  je razjasniti  djelovanje na stanice i makromolekule kao i doprinijeti izradi ekotoksikoloških profila za pojedinačne agense i njihove mješavine.

Istraživanje obuhvaća sustave in vitro (kulture stanica sisavaca) i modele in vivo (miševi i štakori). Svrha projekta je nalaženje najprikladnijeg eksperimentalnog modela koji će ukazati na optimalne biomarkere osjetljivosti i izloženosti koji bi imali primjenu u procjeni izloženosti i učinaka na zdravlje u humanim epidemiološkim istraživanjima. U sklopu međunarodne suradnje provode se aktivnosti oko standardizacije metode mikronukleus-testa i njene primjene u istraživanju moguće povezanosti između učestalosti genomskih oštećenja i pojave raka.

Posebna pažnja posvećena je istraživanju oštećenja  i procesima popravka DNA. Istražuju se interindividualne razlike u osjetljivosti na pojedine kancerogene, posebno kod organizama u razvoju. Namjera je postaviti stanični i genetski okvir za bolje razumijevanje adaptivnog odgovora i vrednovanje njegovog utjecaja na genotoksičnost. Također se istražuje i dinamika učestalosti i omjer stabilnih i nestabilnih aberacija u različitim profesionalno izloženim skupinama kao i u općoj populaciji Republike Hrvatske. Istraživanja su usmjerena na procjenu inter-individualnih razlika u kemo/radio-osjetljivosti zasnovanih na polimorfizmu gena odgovornih za održavanje integriteta genoma. Očekuje se da će dobiveni rezultati naći primjenu u programima koji se bave izloženošću ljudi i okoliša niskim dozama ionizirajućeg zračenja i kemijskih agensa i mogućih štetnih učinaka na zdravlje koji mogu proizaći iz te izloženosti.

Procjena oštećenja DNA i staničnih makromolekula provodi se primjenom molekularnih, biokemijskih i bioloških markera izloženosti, učinka i osjetljivosti na kulturama limfocitain vitro, staničnim linijama ljudskog podrijetla, te u uvjetima in vivo na eksperimentalnim životinjama (odraslim jedinkama i jedinkama u razvitku). U okviru projekta procjenuje se specifičnost i utvrđuju razmjeri oštećenja genoma uzrokovanih niskim dozama mutagena (ionizirajućeg zračenja, anestetika, antineoplastičnih lijekova, inhibitora acetilkolinesteraze, pesticida, mikotoksina, materijala korištenih u stomatologiji, teških metala, itd.). Prati se dinamika nastanka i popravka oštećenja te međuovisnosti nestabilnih tipova oštećenja i translokacija s obzirom na vrstu mutagena.

Projekt je dijelom usmjeren na temeljna biološka istraživanja koja dovode do novih spoznaja o mehanizmima nastanka oštećenja, njihovog popravka i interakcija istraživanih agensa s genomom te njihovih mogućih utjecaja na enzimske sustave stanice. Dobiveni podaci o izravnim i neizravnim učincima mutagena mogu ukazati na kritične razine izloženosti niskim dozama fizikalnih i kemijskih agensa koje mogu biti osnova za daljnja istraživanja na razini stanica, organizama i populacija.

Moguća primjena istraživanja u okviru projekta „Genotoksičnost kemijskih i fizikalnih agensa prirodnog i antropogenog podrijetla“:

  • Utvrđivanje ciljnog mjesta djelovanja pojedinih agensa na razini organizma i stanice.
  • Iznalaženje najprikladnijih biomarkera za procjenu izloženosti, učinaka i osjetljivosti u biomonitoringu populacija izloženih niskim dozama fizikalnih i kemijskih mutagena.
  • Rezultati istraživanja interakcija citotoksičnih lijekova s genomom i acetilkolinesterazom mogu doprinijeti učinkovitijoj primjeni lijekova i sniženju razina toksičnosti i ublažavanje nuspojava kemoterapije u liječenih pacijenata.
  • Definiranje praga osjetljivosti genoma na djelovanje fizikalnih i kemijskih agensa s obzirom na dob djece.
  • Usporedba cito- i genotoksičnosti različitih stomatoloških materijala omogućuje izbor onih koji pokazuju najvišu biokompatibilnost u svrhu zaštite zdravlja pacijenata.
  • Glavnina rezultata dobivenih istraživanjima u okviru predloženog projekta služi kao osnova za uvođenje i/ili ponovno vrednovanje postojećih smjernica u zakonodavstvu na području profesionalne, ambijentalne, rezidencijalne i prirodne izloženosti ionizirajućem zračenju i kemikalijama.

POPIS PUBLIKACIJA OD 2007.-2010.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.