Kolokviji, Novosti

Kolokvij (3. travnja)

U predavaonici Instituta u ponedjeljak 3.4.2017. u 13:30 sati održat će se kolokvij dr. sc. Blanke Tariba Lovaković iz Jedinice za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam Instituta.

Naslov predavanja je Metalotionein u serumu kao potencijalni biljeg raka testisa

Sažetak predavanja

Metalotionein pripada skupini proteina male molekulske mase koji zbog visokog sadržaja cisteinskih ostataka ima vrlo izraženo svojstvo vezanja metala. Zbog afiniteta prema metalima, njegova glavna uloga je homeostatska kontrola i detoksikacija iona toksičnih metala u organizmu. Osim toga, pojačana sinteza metalotioneina u tkivima koja imaju visok stupanj proliferacije upućuje da metalotionein ima važnu ulogu i u rastu normalnih i neoplastičnih stanica. Poseban interes posljednjih godina pobuđuju istraživanja metalotioneina s obzirom na njegovu povećanu ekspresiju u tumorskim stanicama, te moguću ulogu tumorskog biljega ili uzroka otpornosti na kemoterapiju. Naime, zbog svoje sposobnosti vezanja platine, metalotionein može djelovati i u smjeru zaštite tumorskih stanica smanjenjem terapijskih koncentracija platinskih citostatika pa bi povišene razine metalotioneina u serumu mogle upućivati na slabiju učinkovitost kemoterapije u oboljelih osoba. Povećana koncentracija metalotioneina izmjerena je u serumu oboljelih od različitih karcinoma, ali u dostupnoj literaturi nema podataka o razinama metalotioneina u serumu oboljelih od raka testisa.

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati kliničku važnost metalotioneina u serumu kao tumorskog biljega u ispitanika s histološki potvrđenim germinativnim tumorima testisa koji su nakon orhidektomije liječeni kemoterapijom cisplatinom. Koncentracija metalotioneina izmjerena je u serumu uzetom prije terapije, nakon dva ciklusa kemoterapije te godinu dana nakon kemoterapije i uspoređena s koncentracijom serumskog metalotioneina kod zdravih ispitanika. Kako bi utvrdili u kojoj se mjeri platina veže za metalotionein u odnosu na druge proteine u serumu, određen je i distribucijski profil platine s obzirom na molekulsku masu proteina, u serumu prikupljenom nakon dva ciklusa terapije cisplatinom.