Kolokviji, Novosti

Kolokvij (11. prosinca)

U predavaonici Instituta u ponedjeljak 11.12.2017. u 13:30 sati održat će se kolokvij dr. sc. Gordane Vuković, znanstvene suradnice iz Instituta za fiziku (Beograd).

Naslov predavanja je Aktivni biomonitoring kvalitete zraka u gradskoj sredini upotrebom mahovina

Sažetak predavanja
Procjena kvalitete zraka je ograničena visokom cijenom potrebnih instrumenata i njihovog održavanja pa se primjena bioloških sistema ‒ biomonitora istražuje kao jednostavnija i ekonomičnija metoda za procjenu zagađenja okoliša. Mahovine su primitivne vrste biljaka koje uslijed nerazvijenog korjena apsorbiraju vodu i hranjive tvari iz zraka, pa sastav njihovog tkiva može biti odraz okolišnog zagađenja. Primjenjuju se dva pristupa u istraživanju biomonitoringa kvalitete zraka upotrebom mahovina. Pasivni podrazumijeva upotrebu vrsta na njihovim prirodnim staništima dok je u uvjetima gradske sredine, tzv. „antropogenim pustinjama“, gdje mahovina nema, razvijena primjena aktivnog biomonitoringa upotrebom tzv. vrećica s mahovinom. Niz eksperimenata provedenih u Beogradu (Srbija) omugućio je validaciju ove tehnike u kompleksnim uvjetima gradske sredine. Na osnovu dobivenih rezultata utvrđena je i) sposobnost vrećica s mahovinom da ukažu na promjene u vertikalnoj i horizontalnoj distribuciji elemenata u tragovima u ulicama kanjonskog tipa, gradskom tunelu i parking garažama; ii) mogućnost upotrebe vrećica s mahovinom u biomagnetnom monitoringu kao pokazatelju zagađenja zraka PM česticama; iii) mogućnost „zoniranja“ kvalitete zraka na širem području Beograda u zonama u kojima se ne provodi instrumentalni monitoring, i iv) sposobnost vrećica s mahovinom da odražavaju sezonske promjene u koncentracijama elemenata i policikličnih aromatičnih ugljikovodika u zraku. Istraživanja upućuju na to da se tehnika „vrećica s mahovinom“ može preporučiti za unapređenje prostorno-vremenske reprezentativnosti podataka dobivenih instrumentalnim monitoringom. Također, mjerenje magnetnih parametara izlaganih mahovina predstavlja efikasan način za preliminarno utvrđivanje zagađenosti zraka česticama prije primjene skupljih kemijskih analiza uzoraka.

Kratki životopis predavačice
Gordana Vuković je rođena 16.11.1988. godine u Cetinju, danas Republika Crna Gora. Diplomirala je 2011. godine na Katedri za primjenjenu kemiju Kemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa prosječnom ocjenom 9,26. Master studije završila je 2012. godine na istoj katedri, a doktorsku disertaciju pod nazivom „Biomonitoring of urban air pollution (particulate matter, trace elements and polycyclic aromatic hydrocarbons) using mosses Sphagnum girgensohnii Russow and Hypnum cupressiforme Hedw.“ obranila je 2015. godine.
Gordana je zaposlena u Laboratoriju za fiziku životne sredine Instituta za fiziku Beograd kao istraživač suradnik od 2013. godine, a od 2015. godine kao znanstveni suradnik. Angažirana je na projektu integralnih interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije po nazivom „Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu – praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje. Također, u toku svog dosadašnjeg rada Gordana je sudjelovala kao suradnik na jednom Horizon 2020 projektu „Integracija i upravljanje aktivnostima osmatranja Zemlje u regionu Severne Afrike, Bliskog Istoka i Balkana, i povezivanje sa GEO i GEOSS inicijativama“ i dva domaća projekta podržana od strane Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda. Osim znanstvenog rada, angažirana je i kao asistent u nastavi na Kemijskom fakultetu Univeziteta u Beogradu na predmetima Bioindikatori i Kemodinamika zagađujućih supstanci u zraku.
Gordana uspješno surađuje sa Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia i Laboratory of Environmental and Urban Ecology, Department of Bioscience Engineering, University of Antwerp, Antwerpen, Belgium. Objavila je 13 radova (od kojih je na 7 prvi autor) u međunarodnim časopisima čiji faktor odjeka pripada prvom kvartilu, 20 saopćenja na međunarodnim skupovima i učestvovala u uređivanju knjige “Biomonitoring of Air Pollution Using Mosses and Lichens: A Passive and Active Approach ‒ State of the Art Research and Perspectives”. Bila je mentor u izradi dva diplomska i dva master rada.
Gordana je dobitnica Prve nagrade Fondacije „Docent dr Milena Dalmacija“ za doktorsku disertaciju koja je dala najveći znanstveni doprinos iz područja zaštite životne sredine na univerzitetima u Republici Srbiji za period od 1.10.2012. do 30.09.2015. godine. Takođe, dobitnica je stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za postdoktorsko usavršavanje u Jedinici za biokemiju i organsku analitičku kemiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, pod vodstvom dr. sc. Snježane Herceg Romanić.