Pesticidi, postojana i hlapljiva organska onečišćenja u okolišu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH (2002.-2006.)

Voditelj: Vlasta Drevenkar

Svrha projekta je proširiti saznanja o povezanosti fizičko-kemijskih svojstava odabranih organskih mikroonečišćenja s njihovom raspodjelom i sudbinom u okolišu i ljudima. Istražuju se široko rasprostranjeni organoklorovi i triazinski pesticidi, poliklorirani bifenili (PCB), poliklorirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani (PCDD/F), klorfenoli i lako hlapljivi klorirani i aromatski ugljikovodici.

Istraživanja uključuju:

  • analizu postojanih organoklorovih spojeva u zraku, lebdećim česticama, iglicama crnogoričnog drveća, tlu/sedimentu i vodi, ispitivanje razdjeljenja spojeva između plinovite (zrak) i čvrste (čestice) faze, njihove apsorpcije u iglicama i moguće biomagnifikacije u sustavu zrak/iglice/tlo;
  • ispitivanje pojave i pokretljivosti klor-, metiltio- i metoksitriazinskih herbicida i dealkiliranih/hidroksiliranih produkata njihove razgradnje u vodenom okolišu i tlu;
  • ispitivanje sorpcijskog ponašanja triazinskih spojeva i klorfenola u tlima/sedimentima i mehanizama sorpcijskih interakcija;
  • ispitivanje porijekla i razina lakohlapljivih kloriranih (diklormetan, 1,1,1-trikloretan, tri- i tetrakloretilen) i aromatskih (benzen, toluen, etilbenzen i izomeri ksilena) ugljikovodika u pitkoj vodi i unutrašnjoj atmosferi na području Zagreba;
  • ispitivanje izloženosti ljudi organoklorovim pesticidima, PCB-ima, PCDD/F-ima analizom spojeva u humanom mlijeku i serumu i evaluiranje promjena u izloženosti opće populacije Hrvatske u duljem razdoblju;
  • utvrđivanje osjetljivih i specifičnih bioindikatora izloženosti ljudi triazinskim herbicidima (atrazinu) analizom specifičnih metabolita u urinu profesionalno izloženih osoba;
  • procjenu izloženosti opće gradske (Zagreb) populacije lakohlapljivim kloriranim i aromatskih ugljikovodicima analizom spojeva izlučenih urinom i korelacijom s razinama ovih onečišćenja u pitkoj vodi i zraku.