Mehanizmi toksičnosti teških metala u bubrezima i spolnom traktu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH (2002.-2006.)

Voditelj: Ivan Sabolić

Polje: Biologija
Grana: Biologija
Glavni istraživač: Vilena Kašuba

SAŽETAK
Broj i količina otrovnih tvari koje ugrožavaju okoliš porastao je naglo s razvojem industrije u posljednjih nekoliko desetljeća. Uz toksične, mnoge od tih tvari pokazuju mutagene učinke. Dugo je već poznato klastogeno i/ili aneugeno djelovanje mutagena iz okoliša. Događaj koji ireverzibilno narušava integritet stanice je dvostruki lom molekule DNK. Takav lom može nastati spontano, u vrijeme diobe stanice ili kao rezultat izloženosti fizikalnim i/ili kemijskim agensima.

Opće je prihvaćeno da su nepopravljeni ili krivo popravljeni dvostruki lomovi, lezije koje dovode do kromosomskih aberacija, onkogene transformacije ilismrti stanice. Istraživanje mutagenih učinaka ionizirajućeg zračenja, teških metalai nekih organskih spojeva prisutnih u čovjekovoj životnoj i radnoj sredini provest će se na modelu humanih limfocita periferne krvi, na pokusnim životinjama i na kulturama animalnih stanica. Uz to pratit će se genotoksični učinci ionizirajućeg zračenja ili nekih kemijskih mutagena (anesteticipoliciklički ugljikovodici) na populaciji ljudi profesionalno izloženih tim agensima.

U istraživanjima ćemo  koristiti slijedeće metode: analizu kromosomskih aberacija, izmjene sestrinskih kromatida (SCE), mikronukleus test (u citohalazin B blokiranim kulturama limfocita,  u stanicama koštane srži pokusnih životinja, ili u retikulocitima periferne krvi pokusnih životinja), komet test, i kolorimetrijsko određivanje laktat dehidrogenaze (LDH) u hranjivoj podlozi (kao rezultat oštećenja stanične membrane uslijed djelovanja različitih agensa životnog i radnog okoliša).

Dobiveni rezultati pridonijeli bi boljem razumijevanju djelovanja različitih agensa životnog i radnog okoliša na genom stanice i na staničnu membranu, i u skladu s tim organizaciji i provođenju zaštite (profesionalna izloženost).

Ključne riječi: genotoksični učinci, ionizirajuće zračenje, kemijski agensi, kromosomske aberacije, mikronukleus test, izmjene sestrinskih kromatida,alkalna gel elektroforeza-komet test, stanična membrana.