Djelovanje mikotoksina na čovjeka i životinje

Voditelj: Maja Peraica

SAŽETAK
Mikotoksini su metaboliti raznorodnih plijesni s toksičnim, karcinogenim, genotoksičnim, mutagenim i teratogenim svojstvima. U uzorcima hrane iz različitih dijelova Hrvatske česti je nalaz okratoksina A (OTA) fumonizina B1 (FB1), fumonizina B2 (FB2), i zearalenona te je stoga opća populacija izložena ovim mikotoksinima. Pretpostavlja se da je endemska nefropatija (EN), bolest bubrega za sada nepoznate etiologije koja se kao i maligni tumori urotela javlja u zapadno-brodskoj Posavini, povezana s izloženošću OTA, ali i nekim drugim nefrotoksičnim mikotoksinima kao što je FB1. Mehanizam toksičnog djelovanja OTA i FB1 još nije u potpunosti razjašnjen. Dosadašnja su istraživanja pokazala da OTA i FB1 uzrokuju nastanak reaktivnih kisikovih spojeva i oksidacijsko oštećenje lipida i DNA u kulturama stanica, no ne zna se da li do oksidacijskog oštećenja lipida, proteina i DNA dolazi u pokusnim životinjama i pri niskim dozama kojima su ljudi vjerojatno izloženi. Budući da se OTA i FB1 nalaze zajedno u hrani, na pokusnim će se životinjama istraživati mogući zajednički učinak na oksidacijski stres. OTA je organski anion koji se izlučuje urinom, a dijelom reapsorbira uz pomoć organskih anionskih transportera (OAT) smještenih u epitelnim stanicama duž nefrona. Toksični su učinci OTA izraženiji u muških životinja što bi moglo biti posljedica jače ekspresije nekih OAT-a u mužjaka. U istraživanjima će se koristiti najnovije molekularno-biokemijske metode od kojih će neke biti po prvi put korištene u istraživanju mehanizma djelovanja mikotoksina. Cilj projekta je analizom biološkog materijala ljudi iz endemskog kraja utvrditi da li je nastanak EN povezan s izloženosti OTA i FB1. Drugi je cilj pridonijeti razumijevanju uloge OTA i FB1 u nastanku oksidacijskog oštećenja makromolekula (DNA, proteina i lipida) kao i mehanizma toksičnog djelovanja OTA u bubregu istražujući proteine što sudjeluju u bubrežnom transportu. Očekujemo da će rezultati: a) doprinijeti spoznaji o povezanosti nastanka EN s izloženošću mikotoksinima, b) utvrditi je li oksidativni stres mehanizam toksičnog djelovanja OTA i FB1 te da li imaju sinergistično djelovanje što bi moglo imati implikacije na zdravlje ljudi, c) pokazati djeluje li OTA na ekspresiju anionskih transportera u bubrezima štakora i da li je taj učinak ovisan o spolu