Demencija: Elektrofiziološka i genetska studija

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH (2002.-2006.)

Voditelj: Rajka Liščić

Trajanje: 1.7.2002.-2005.

SAŽETAK
Demenciju karakteritizira gubitak kolinergičkih neurona kore mozga (Fassbender, 2001). Jedna od najčešćih demencija je Alzheimerova bolest (AB). U bolesnika s demencijom, uključivši AB i fronto-temporalnu demenciju (FTD) gubitak kolinergičnih neurona rezultira poremećajem pamćenja (Sorbi, 2000).

U dijagnostici demencija koriste se neuropsihologijska testiranja npr. Stroop test (Spieler, 1996). Kod bolesnika s AB često je prisutna depresija, koja može interferirati sa neuropsihologijskim testiranjem (Nacmias, 2001), pa se danas koriste tkz. event-related potencijali (ERP) kao objektivnija elektrofiziološka metoda procjene kognitivnih funkcija (Pirtošek, 2001). ERP uzima u obziroddball paradigmu (Liščić, 2001). Molekularna analiza /tau, APP i presenilin gen/omogućiti će točnu dijagnozu i ispitivanje utjecaja genetskih čimbenika na fenotipsku varijabilnost.

Planirano je ispitati bolesnike sa različitim oblicima demencija radi usporedbe dijagnostičke vrijednosti tri metode:

  1. neuropsihologijsko testiranje (Mini-mental test),
  2. slušni ERP na tkz. oddball paradigmu (P300 val),
  3. slušna ERP modifikacija za Stroop test.

Očekujemo razjasniti patofiziološke mehanizme u različitih oblika demencija, naročito ulogu tau, APP i presenilin gena i u dijagnostiku uvesti noveelektrofiziološke metode. Uvođenjem specifičnijih elektrofizioloških paradigma /ERP na Stroop test/ očekujemo bolje razlučivanje FTD od AB u kliničkoj praksi, nego uporabom klasične P300 paradigme.

Kombinacija kliničke, elektrofiziološke i genetske metode u istraživanju AB, značajna je za bazičnu znanost (mehanizmi nastanka bolesti) i kliničku primjenu (najspecifičnija, osjetljivija, jeftina metoda dijagnostike kognitivnih pomjena).