022-0222882-2896 Organska onečišćenja u okolišu – raspodjela, interakcije, izloženost ljudi

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA RH (2007.-2014.)

Voditelj: Vlasta Drevenkar

SAŽETAK
Svrha istraživanja je proširiti saznanja o procesima koji utječu na raspodjelu, prijenos i transformacije pesticidnih, lakohlapljivih i postojanih organskih onečišćenja u okolišu, kao i o specifičnim biokemijskim pokazateljima izloženosti ljudi ovim kemikalijama. Istraživat će se 1) široko rasprostranjeni organoklorovi (OC) pesticidi i poliklorirani bifenili, kao postojani lipofilni organski spojevi skloni biokoncentriranju, 2) polarniji klor-, metiltio- i metoksitriazinski herbicidi i njihovi dealkilirani i hidroksilirani razgradni produkti te 3) lakohlapljivi aromatski ugljikovodici i nikotin. Raspodjela postojanih OC spojeva u vodenom i kopnenom ekosustavu proučavat će se njihovim određivanjem u vodi, sedimentima, vodenim organizmima, zraku, lebdećim česticama, iglicama crnogoričnog drveća i tlu. Prostorne i vremenske razlike u njihovim koncentracijama evaluirat će se na lokalnoj i regionalnoj razini. U inhalabilnim i respirabilnim lebdećim česticama određivat će se i udjel i sastav organske tvari. Radi bolje procjene ponašanja, bioraspoloživosti i rizika u okolišu istraživat će se interakcije OC i triazinskih spojeva s organskim tvarima u vodi i tlu te s mineralnim sastojcima tla. Proučavat će se utjecaj kemijske strukture spoja te mineralnih sastojaka i udjela i strukture organske tvari (huminskih supstancija) u tlu na jakost sorpcije i pokretljivost onečišćenja u sustavu voda/tlo. Postojani OC spojevi analizirat će se u mlijeku i serumu ljudi. Usporedbom s podacima ranijih istraživanja procijenit će se promjene u izloženosti i opterećenosti opće populacije Hrvatske ovim spojevima u duljem vremenskom razdoblju. Usporedit će se opterećenje naše populacije i drugih populacija u svijetu. Metabolička razgradnja triazinskih herbicida u ljudima i osjetljiviji biokemijski pokazatelji izloženosti atrazinu istraživat će se analizom specifičnih metabolita u urinu profesionalno izloženih osoba. Hlapljiva organska onečišćenja određivat će se u krvi i urinu opće populacije. Izloženost djece pasivnom pušenju istraživat će mjerenjem nikotina i njegovog specifičnog metabolita kotinina u urinu i kosi kao pokazatelja nedavne odnosno dugotrajne izloženosti duhanskom dimu. Razvijeni analitički postupci provjeravat će se analizom certificiranih uzoraka i sudjelovanjem u međunarodnim provjerama kvalitete.