022-0222882-2823 Radioekologija Jadranskoga mora i priobalja

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA RH (2007.-2014.)

Voditelj: Zdenko Franić

SAŽETAK
Jadransko more i njegovo priobalje je strategijski prirodni i gospodarski resurs Republike Hrvatske te kao kulturno-povijesna riznica i prirodno blago neizmjerne ljepote izuzetno važno za održavanje hrvatskog nacionalnog identiteta. Rastući izazovi i ugroze mora i priobalja zahtijevaju bolje razumijevanje procesa u moru i priobalju, identifikaciju mogućih izvora zagađivanja uključujući i kontaminaciju radionuklidima te predlaganje konkretnih mjera zaštite. Odredit će se vremensko-prostorni trendovi brzina apsorbirane doze i koncentracija aktivnosti radionuklida u moru i priobalju te načiniti procjene i predikcije doza zračenja. Procijenit će se inventar, razdioba i disperzija antropogenih i prirodnih radionuklida u vodenom stupcu. Provest će se radiološka i ne-radiološka karakterizacija morske vode s ciljem uspostavljanja kvantitativnog alata za pouzdano razlikovanje između izmijenjenih i ne-izmijenjenih balastnih voda. Proučit će se transport zagađivala od kopna prema moru i remobilizacija prirodnog radioaktivnog materijala (NORM) analizom sedimenata. Prikupit će se dodatne informacije o mehanizmu stvaranja guste vode i njenom transportu iz Jadrana. Razvit će se i validirati matematički model za procjenu vremena potrebnog za izmjenu jadranske vode, uporabom 137Cs kao intrinsičnog radioaktivnog obilježivača, što će olakšati bilo kakvu procjenu rizika povezanu s različitim gospodarskim aktivnostima, uključujući turizam, urbanizaciju pribalnih područja i pomorski promet. Razvit će se i drugi matematički modeli, koji koriste tehnike radionuklida, kao sustavi za predviđanje tijeka određenih procesa. Proučit će se akumulacija radionuklida u odabranoj bioti te identificirati učinkovite bioindikatore radioaktivne kontaminacije te procijeniti ekološko vrijeme boravka kritičnih radionuklida. Ta će se vremena dovesti u odnos s vremenima boravka u slatkovodnoj bioti i drugim odjeljcima biosfere. Proučit će se brzina depozicije nekih radionuklida, posebice na sumeđi između atmosfere i morske vode. Identificirat će se područja Jadranskog mora koja su osjetljivija na povećane koncentracije aktivnosti antropogenih i prirodnih radionuklida. Predloženi projekt primjer je kompleksnih multidisciplinarnih znanstvenih istraživanja s vrlo širokim spektrom primjena, koja pomažu održavanju postojeće razine nuklearnoga znanja i poboljšavanju mogućnosti pravovremene prosudbe i akcija povezanih s bilo kakvom radiološkom nezgodom u morskome okolišu.