022-0222882-2338 Karcinogena i potencijalno karcinogena onečišćenja u zraku

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA RH (2007.-2014.)

Voditelj: Vladimira Vađić

SAŽETAK
Karcinogena onečišćenja ne bi uopće smjela biti prisutna u zraku, jer trajna izloženost tim spojevima, čak i u vrlo niskim koncentracijama, može imati trajne posljedice na zdravlje i kakvoću življenja ljudi. Može se pretpostaviti da su u različito onečišćenom okolišu i razine karcinogenih onečišćenja različite, te će se u okviru ovog projekta proučavati razine koncentracija karcinogenih i potencijalno karcinogenih onečišćenja zraka u različito onečišćenom okolišu. Također će se u različito onečišćenom okolišu studirati i reakcije nekarcinogenih onečišćenja u zraku u kojima kao produkti mogu nastati karcinogeni spojevi. Karcinogena onečišćenja mogu biti prisutna u zraku kao plinovi, kao npr. benzen i neki policiklički aromatski ugljikovodici (PAU), ili mogu biti vezana na lebdeće čestice, kao npr. većina PAU, arsen i teški metali, te kisele anionske komponente. Studiranje razina koncentracija, te vremenskih ciklusa i prostorne raspodjele, karcinogenih i potencijalno karcinogenih onečišćenja provodilo bi se na širem području Zagreba, u gradskim i prigradskim sredinama s različitim razinama onečišćenja zraka, te u industrijskom području na plinskom polju «Podravina». Vodikov peroksid i ozon pokazatelji su fotokemijskog onečišćenja zraka i indikatori su za atmosferski oksidacijski kapacitet. U okviru ovoga projekta studirati će se reakcije u kojima preko reakcija s ozonom, dušikovim oksidima i vodikovim peroksidom nastaju slobodni radikali koji se smatraju uzrokom više od sto bolesti među kojima je i rak. Jedinica za higijenu okoline suradni je laboratorij Svjetske zdravstvene organizacije i preko nje prolazi QA/QC provjeru svojih rezultata mjerenja onečišćenja u zraku. Izmjerene razine karcinogenih i potencijalno karcinogenih spojeva poslužit će za provedbu kategorizacije zraka s obzirom na istraživane spojeve. Rezultati istraživanja primijenit će se za daljnja epidemiološka istraživanja mogućih štetnih učinaka mjerenih karcinogenih i potencijalno karcinogenih onečišćenja zraka na zdravlje ljudi grada Zagreba i nekih industrijskih područja u Republici Hrvatskoj. Ukoliko dobiveni rezultati ukažu na povišene razine studiranih karcinogenih i potencijalno karcinogenih spojeva u zraku u promatranim mikrookolinama zbog njihove štetnosti i toksičnosti, to će ujedno značiti da treba pristupiti izradi najpovoljnijih sanacijskih mjera i programa.