022-0222882-2271 Vremensko-prostorna razdioba i porijeklo lebdećih čestica u urbanim sredinama

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA RH (2007.-2014.)

Voditelj: Krešimir Šega

SAŽETAK
Dugogodišnja mjerenja razina ukupnih lebdećih čestica (ULČ) u urbanim centrima Hrvatske pokazivala su opadajući trend. U zadnjem desetljeću njihove koncentracije su se ustalile na vrijednostima nižim od preporučene vrijednosti, što je dovodilo do zaključka da je kvaliteta zraka s obzirom na onečišćenje lebdećim česticama zadovoljavajuće I kategorije (čist zrak). S obzirom na to da je učestalost zdravstvenih učinaka lebdećih čestica funkcija njihove veličine i sastava, prijelazom stoljeća, paralelno s mjerenjima koncentracija ukupnih lebdećih čestica započelo se s mjerenjima koncentracija frakcija lebdećih čestica po veličini PM10 i PM2.5. Usvajanjem novih propisa u Republici Hrvatskoj prilagođenih zakonodavstvu Europske zajednice određene su granične i tolerantne vrijednosti koncentracija frakcija lebdećih čestica po veličini PM10 i PM2.5 dok se koncentracije ukupnih lebdećih čestica više ne izučavaju. Na taj je način ujedno omogućena kategorizacija kakvoće zraka s obzirom na izmjerene razine PM10 i PM2.5. Rezultati sada pokazuju sasvim drugačiju sliku u odnosu na ranije zaključke. Razine koncentracija su izrazito povišene i pokazuju nezadovoljavajuću III kategoriju kakvoće zraka. Takvi zaključci zahtijevaju poduzimanje mjera potrebnih za poboljšavanje kakvoće zraka. Neophodno je poznavati snage i vrste pojedinih kategorija izvora onečišćenja zraka lebdećim česticama i njihovim sastojcima (source apportionment). Istraživanje će se provoditi u dva velika urbana područja, Zagrebu i Splitu, koja se međusobno značajno razlikuju po geografskom položaju, klimi, prometnim uvjetima i vrstama industrijskih pogona. Pretpostavljeni glavni izvori su gradski promet, sezonsko grijanje stambenog i/ili radnog prostora, industrija i daljinski transport. U tu svrhu izučavati će se razine masenih koncentracija PM10 i PM2.5, sadržaj teških metala (olovo, mangan , kadmij), kiselih komponenti (kloridi, nitrati, sulfati), policikličkih aromatskih ugljikovodika, crnog dima (indeks zacrnjenja), te po prvi puta u Hrvatskoj sadržaj elementnog i organskog ugljika kao i elementni sastav čestica. Proračun će uključivati meteorološke parametre, tipove vremena, kao i određivanje povratnih putanja zraka (back trajectories) u slučaju pojave epizoda povišenih razina onečišćenja. Rezultati istraživanja i iz njih izvedeni zaključci služiti će kao osnova za definiranje, predlaganje i konačno provođenje mjera u svrhu sanacije postojećeg stanja.