022-0222411-2406 Biološki pokazatelji djelovanja elektromagnetskog neionizirajućeg zračenja

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA RH (2007.-2014.)
Voditelj: Ivančica Trošić

SAŽETAK
Elektromagnetsko neionizirajuće zračenje (EM) mikrovalnog pojasa (MW) frekvencija od 300 MHz do 3000 MHz jedan je od rastućih i najčešćih fizikalnih polutanata današnjice. Usporedno raste zabrinutost zbog štetnih zdravstvenih učinaka posredovanih interakcijom mikrovalnih EM polja i životnih procesa. Ovisno o snazi polja, frekvenciji, modulaciji i duljini izloženosti, mikrovalno zračenje se apsorbira i odražava na molekularnoj razini kao promjena vibracijske energije ili zagrijavanje. Do sada objavljene studije o opasnosti od mikrovalnog zračenja za živu jedinku pokazuju i pozitivne i negativne rezultate. Nađeni učinci upućuju na promjene u učinkovitosti stanične membrane, metabolizmu kalcija, međustaničnoj komunikaciji, proliferaciji i diferencijaciji stanica, aktivaciji proto-onkogena i proteina stresnog odgovora te smrti stanica. Uz genotoksični govori se i o neurodegenaritivnom potencijalu mikrovalnog zračenja. U području bioelektromagnetizma istraživanja treba usmjeriti na prepoznavanje pokazatelja osjetljivosti ciljnog sustava na izloženost MW poljima netermalnih razina. Složenim pristupom koji uključuje bazične pokusne modele, kulturu stanica i životinjski model, istraživati će se pokazatelji osjetljivosti biološkog sustava na zračenje, te biološki pokazatelji učinka mikrovalnog zračenja niskog intenziteta. Očekuje se da bi istraživanje moglo rezultirati pokazateljima mogućeg štetnog djelovanja mikrovalnog zračenja niskog intenziteta in vivo. In vitro će se proučavati mehanizam djelovanja MW zračenja na staničnoj i unutarstaničnoj razini korištenjem kontinuiranih staničnih kultura. Pratiti će se učinak na preživljenje, diobenu sposobnost, sposobnost klonalnog rasta, te na makromolekularne strukture i proteine staničnog kostura; mikrotubulna, intermedijarna i aktinska vlakna. Rezultati bi trebali dati odrednice za istraživanja in vivo, kojima će se odrediti ciljne stanice za ustroj primarne kulture osjetljive na odabrano zračenje. Odgovarajućim metodološkim pristupom i uporabom primarne kulture moguće je odrediti biološke pokazatelje netermalnih učinaka MW zračenja in vivo. Učinci koji pokazuju fizikalne i kemijske promjene na razini molekula, stanica ili tkiva mogu narušiti homeostazu i potaknuti odgovor cjelokupnog organizma na neprirodno mikrovalno zračenje.