022-0222148-2146 Bubrežni prijenosnici u sisavaca: spolne razlike i učinci toksičnih metala

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA RH (2007.-2014.)

Voditelj: Ivan Sabolić

SAŽETAK
Bubrezi izlučuju različite organske anione (OA) i katione (OC), među koje spada i većina lijekova. Glavnina sekrecije ovih tvari odvija se u proksimalnim kanalićima i posredovana je specifičnim transporterima (OAT, OCT), smještenim u membrani stanica. Novija istraživanja ukazuju da su ovi transporteri odgovorni i za unos nekih nefrotoksičnih metala (Cd, Hg, cis-Pt) u stanice mehanizmom molekularne mimikrije; metal se veže na OA ili OC i potom prenese u stanicu nekim OAT ili OCT. Do sada je opisano više izoformi OAT i OCT u nefronu sisavaca, ali njihova podrobna raspodjela u različitim stanicama i relativna ekspresija među vrstama, slabo je istražena. Odrasli glodavci (štakor, miš) iskazuju spolne razlike u bubrežnom izlučivanju nekih organskih tvari zbog različite, spolno-ovisne ekspresije nekih OAT i OCT. Iako postoje primjeri spolnih razlika u izlučivanju i nefrotoksičnosti nekih organskih spojeva u svinje i čovjeka, podrobna ekspresija njihovih transportera u nefronu tih vrsta nije istražena. Kako razina spolnih hormona ovisi o spolu, dobi i hormonskom ciklusu (žene), u takvim slučajevima razine ekspresije transportera organskih spojeva mogle bi utjecati na obim reapsorpcije, sekrecije i toksičnosti lijekova, metala i drugih tvari u kanalićima bubrega. Nadalje, poznato je da nefrotoksični metali oštećuju bubrežne kanaliće i dovode do pojačanog gubitka organskih i anorganskih tvari u urinu, te da je toksičnost nekih metala u glodavaca slabija u ženki nego u mužjaka, ali mogući mehanizmi spolno-vezanih toksičnih učinaka metala na ekspresiju OAT, OCT i drugih prijenosnika duž nefrona, slabo su istraženi. Ovdje predlažemo istraživanja suvremenim biokemijskim, imunokemijskim i molekularno-biološkim metodama, u kojima ćemo usporediti postojanje i raspodjelu OAT, OCT i drugih prijenosnika organskih tvari u bubrezima štakora, miša, svinje i čovjeka. Na pokusnim životinjama različitoga spola, životne dobi i hormonskoga ciklusa, istražit ćemo učinke spolnih hormona i nefrotoksičnih metala na ekspresiju ovih prijenosnika duž nefrona. Očekujemo da će rezultati: a) pokazati postojanje vrstnih i spolnih razlika u ekspresiji tih prijenosnika u stanicama duž nefrona, b) ukazati na odgovarajući animalni model za buduća istraživanja relevantna za čovjeka, i c) doprinijeti razumijevanju nekih spolno-vezanih problema u terapiji, (re)apsorpciji i sekreciji različitih lijekova, te nefrotoksičnosti nekih lijekova, metala i drugih spojeva u sisavaca.