Javna nabava – Usluge istraživanja senzora i sklopova za upravljanje senzorima (EM, UV ionizirajućeg) zračenja

Dana 09.02.2015. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave opskrbe prirodnim plinom.
Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Broj objave: 2015/S 002-0009371
Naslov: Usluge istraživanja senzora i sklopova za upravljanje senzorima (EM, UV ionizirajućeg) zračenja
Vrsta objave: Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora: Pružanje usluga
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 575,000,00 kn
Rok za dostavu ponuda: 26.03.2015. do 11:00 sati na adresu naručitelja
Elektronička dostava ponuda: NE

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line sa EOJN.