Javna nabava – Usluga savjetovanja pri provođenju postupaka javne nabave (ponovljeno)

Dana 29.10.2018. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave Usluge savjetovanja pri provođenju postupaka javne nabave.

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2018/S 0F2-0029941
Naslov: Usluga savjetovanja pri provođenju postupaka javne nabave
Vrsta ugovora: Pružanje usluga
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 200.000,00 kn
Rok za dostavu ponuda: 26.11.2018. do 12:00 sati
Elektronička dostava ponuda: DA

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line s EOJN.