Javna nabava – uredski materijal, toneri i tinte za 2014. godinu

Dana 10.02.2014. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave uredskog materijala, tonera i tinta.

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2014/S 002-0006432
N
aslov: Uredski materijal, toneri i tinte
Vrsta objave: Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora: Isporuka roba
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 140.000,00 kn
Rok za dostavu ponuda: 28.02.2014. do 11:00 sati na adresu naručitelja
Elektronička dostava ponuda: NE

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line sa EOJN.