Javna nabava – Uredski i laboratorijski namještaj za grupu predmeta nabave Grupa 2. Laboratorijski namještaj

Dana 22.11.2021. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada je poslao na objavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave laboratorijskog namještaja u sklopu projekta KK.01.1.1.02.0007.

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2021/S 0F2-0042314
Naslov: Uredski i laboratorijski namještaj za grupu predmeta nabave Grupa 2. Laboratorijski namještaj
Vrsta ugovora: Isporuka roba
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 7.602.771,34 kn
Rok za dostavu ponuda: 24.12.2021. do 11:00 sati
Elektronička dostava ponuda: DA

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line s EOJN.