Javna nabava – sitna i srednja znanstvena oprema i vage (ponovljeno)

Dana 8.6.2021. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada je poslao na objavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave Sitne i srednje znanstvene opreme i vaga u sklopu projekta KK.01.1.1.02.0007.

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2021/S 0F2-0021857
Naslov: Sitna i srednja znanstvena oprema i vage
Vrsta ugovora: Isporuka roba
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 3.898.594,46 kn
Rok za dostavu ponuda: 9.7.2021. do 11:00 sati
Elektronička dostava ponuda: DA

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line s EOJN.