Javna nabava – Sekvencijalni sakupljači čestica s hladilom (2019.)

Dana 30.10.2019. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave Sekvencijalnog sakupljača čestica s hladilom.

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2019/S 0F2-0042972
Naslov: Sekvencijalni sakupljač čestica s hladilom
Vrsta objave: Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora: Isporuka roba
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 450.000,00 kn
Rok za dostavu ponuda: 20.11.2019. do 11:00 sati
Elektronička dostava ponuda: DA

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line sa EOJN.