Javna nabava – Sekvencijalni sakupljač čestica s hladilom (2014.)

Dana 14.3.2014. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave Sekvencijalnog sakupljača čestica s hladilom.

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2014/S 002-0012927
Naslov: Sekvencijalni sakupljač čestica s hladilom
Vrsta objave: Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora: Isporuka roba
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 510.000,00 kn
Rok za dostavu ponuda: 3.4.2014. do 11:00 sati na adresu naručitelja
Elektronička dostava ponuda: NE

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line sa EOJN.