Javna nabava – Nabava terenskog vozila za potrebe obilazaka mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka (Projekt AIRQ)

Dana 13.8.2018. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave terenskog vozila za potrebe obilazaka mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka (Projekt AIRQ).

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2018/S 0F2-0022094
Naslov: Nabava terenskog vozila – za potrebe obilazaka mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka- Projekt AIRQ
Vrsta objave: Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora: Isporuka roba
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 240.000,00 kn
Rok za dostavu ponuda: 10.9.2018. do 11:00 sati
Elektronička dostava ponuda: DA

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line sa EOJN.