Javna nabava – MFC jedinica SO2 NO CO u 2 točke

Dana 19.5.2017. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave MFC jedinice SO2 NO CO u 2 točke.

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2017/S 0F2-0009780
Naslov: Oprema za mjernu postaju – MFC jedinica SO2 NO CO u 2 točke
Vrsta objave: Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora: Isporuka roba
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 212.000,00 kn
Rok za dostavu ponuda: 8.6.2017. do 11:00 sati
Elektronička dostava ponuda: DA

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line sa EOJN.