Javna nabava – Biomedicinska oprema (ponovljeno)

Dana 6.10.2021. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada je poslao na objavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku radi nabave Biomedicinske opreme u sklopu projekta KK.01.1.1.02.0007.

Naručitelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Broj objave: 2021/S 0F2-0036069
Naslov: Biomedicinska oprema
Vrsta ugovora: Isporuka roba
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 15.697.157,55 kn
Rok za dostavu ponuda: 8.11.2021. do 13:00 sati
Elektronička dostava ponuda: DA

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line s EOJN.