Novosti, Ostalo

OBJAVA INSTITUTA VEZANO UZ POVIŠENE KONCENTRACIJE LEBDEĆIH ČESTICA U ZAGREBU

KVALITETA ZRAKA

Jedinica za higijenu okoline Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada ispitni je laboratorij s dozvolom Ministarstva  zaštite okoliša i energetike RH za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka i referentni je laboratorij za određivanje masene koncentracije i sadržaja frakcija lebdećih čestica PM10 i PM2,5.

Temeljem Zakona o zaštiti zraka Institut provodi mjerenja na mjernim postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka u dijelu koji se odnosi na fizikalno-kemijske analize lebdećih čestica i izradu studija ekvivalencija za nereferentne metode mjerenja lebdećih čestica. Također, temeljem ugovora provodi mjerenja i na drugim lokacijama u gradu Zagrebu. Rezultati mjerenja dostavljaju se nadležnim institucijama (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Grad Zagreb) na mjesečnoj osnovi i putem godišnjih izvještaja koji su dostupni na web portalu Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj na stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike (poveznica http://iszz.azo.hr/iskzl/).

Web stranica Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada https://zrak.imi.hr/  preuzima sirove (izvorne, tzv. nevalidirane) podatke s mjernih postaja i iz objedinjenog portala Ministarstva zaštite okoliša  i energetike http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html te se indeksi kvalitete zraka i obavijesti građanima automatski izračunavaju ovisno o trenutno izmjerenim koncentracijama onečišćujućih tvari. Takvi trenutno izmjereni podaci o kvaliteti zraka zahtijevaju dodatne provjere stručnog i ovlaštenog osoblja te su podložni kasnijim promjenama (npr. odbacivanju rezultata do kojih je došlo uslijed redovnog testiranja opreme, kvarova uređaja, umjeravanja itd.). Jedini pravi i relevantni podaci su oni koji se objavljuju u godišnjim izvještajima, odnosno imaju status validiranih podataka. Neke onečišćujuće tvari zbog složenih postupaka mjerenja nije ni moguće pratiti trenutno on-line, već se rezultati dostavljaju na mjesečnoj osnovi.

Kako bi se građanima olakšala interpretacija rezultata mjerenja, u Europi se kao pokazatelj onečišćenosti zraka uobičajeno koristi Indeks kvalitete zraka (Air Quality Index  – AQI) . Ovaj indeks pokazuje koliko je zrak čist ili onečišćen te kakve bi moguće zdravstvene teškoće mogle biti uzrokovane udisanjem zraka. AQI je usmjeren na zdravstvene učinke koji mogu biti izazvani udisanjem onečišćenog zraka tijekom više sati ili dana. Kao podloga za izračunavanje indeksa kvalitete zraka koriste se satne vrijednosti o koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku koje dolaze s mjernih postaja. Koncentracije onečišćujućih tvari u zraku variraju tijekom dana, tjedna i godine ovisno o vremenskim uvjetima i ljudskim aktivnostima, stoga povremene visoke satne vrijednosti AQI (koje ne traju duže od par sati) ne bi, u pravilu, trebale biti zabrinjavajuće za opću populaciju.

Upute za građane automatski se formiraju na temelju izračunatog indeksa, a cilj im je da djeluju preventivno, odnosno prije nego što onečišćenje zraka može izazvati možebitne štetne posljedice po ljudsko zdravlje. Stoga se preporučuje građanima da slijede upute koje se nalaze uz trenutne indekse kako bi rizik po zdravlje bio što manji.

OBJAVA INSTITUTA VEZANO UZ POVIŠENE KONCENTRACIJE LEBDEĆIH ČESTICA U ZAGREBU

Povišene vrijednosti izmjerene posljednjih dana u Zagrebu uobičajene su za ovo doba godine. Iz godišnjih izvještaja na poveznici http://iszz.azo.hr/iskzl/ (pod Dokumenti) može se vidjeti da su na svim mjernim postajama u Zagrebu koncentracije lebdećih čestica povišene u hladnijem dijelu godine, a niske tijekom ljetnih mjeseci. Slična situacija je i na drugim lokacijama u Hrvatskoj. Najviše koncentracije obično su u prosincu, siječnju i veljači. One su posljedica pojačanih emisija (ispuštanje u atmosferu plinova i čestica) tijekom sezone grijanja i nepovoljnih meteoroloških uvjeta. Upravo zadnjih dana svjedoci smo nepovoljnih meteoroloških uvjeta obilježenih visokim tlakom i temperaturnom inverzijom koji su česti u hladnom dijelu godine. Značajan izvor lebdećih čestica zimi su kućna ložišta koja koriste kruta goriva.

U Institutu se provode mjerenja lebdećih čestica  u Zagrebu od 1973. godine. Ranije su se, u skladu sa zakonskom regulativom mjerile ukupne lebdeće čestice, a frakcije PM10 i PM2,5 mjere se posljednjih 20 godina. Koncentracije lebdećih čestica danas su u Zagrebu niže nego šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća kada se koristio ugljen kao energent u domaćinstvima. Dugoročni trendovi pokazuju da se razine čestica i dalje smanjuju.

Ocjena kvalitete zraka provodi se na godišnjoj razini u skladu sa Zakonom o zaštiti zraka. Granične i ciljne vrijednosti na temelju kojih se daje ocjena propisane su Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku. Napominjemo da je pogrešno prilikom tumačenja rezultata mjerenja trenutno izmjerene satne vrijednosti  uspoređivati s propisanim graničnim i ciljnim vrijednostima koje se odnose na godišnje razdoblje praćenja. Zakonska obaveza obavješćivanja stanovništva postoji jedino ako su prekoračeni pragovi obavješćivanja i pragovi upozorenja propisani istom Uredbom.

Za onečišćujuće tvari kod kojih je u godišnjim izvještajima ustanovljeno da premašuju propisane vrijednosti, odnosno da je zrak onečišćen (druge kategorije) izrađuju se akcijski planovi i donose dugoročne mjere za njihovo smanjenje. Navedene aktivnosti u nadležnosti  su ureda lokalne samouprave.

S obzirom da je Institut primarno institucija koja je zadužena za provođenje mjerenja nije u našoj nadležnosti i u okviru naših kompetencija komentirati zdravstvene učinke i utjecaj na ljudsko zdravlje kao ni učinkovitost pojedinih mjera za smanjenje koncentracija onečišćujućih tvari u zraku.

Posljednje dva dana postojali su tehnički problemi vezani uz prijenos podataka s nekih mjernih postaja na našu stranicu https://zrak.imi.hr/, tako da trenutno za određene postaje ne možemo davati obavijesti. Međutim podaci su i dalje vidljivi na poveznici  http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html na kojoj su različitim bojama prikazani i indeksi kvalitete zraka.