Novosti, Ostalo

Obavijest o izdavanju i zaprimanju e-računa

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), dana 1. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi.

Sve pravne i fizičke osobe koje INSTITUTU ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA, Zagreb isporučuju robu, radove ili usluge dužne su za svoje isporuke izdavati elektroničke račune.

Nakon 1.7.2019. godine, sukladno članku 14. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), javni naručitelji pa tako i INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA, Zagreb, neće smjeti zaprimati niti plaćati račune koji nisu ispostavljeni u elektroničkom obliku. Elektroničkim računom smatra se račun koji je izdan, poslan i zaprimljen u strukturiranom obliku a koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu. Račun izdan u papirnatom obliku ili poslan elektroničkom poštom u pdf formatu nema status elektroničkog računa i po njemu se neće moći postupati.

Sve potrebne informacije o načinima dostave strukturiranih elektroničkih računa usklađenih s EU normom prema centralnom sustavu Fine e-Račun za državu, možete pronaći na FINA-inim web stranicama www.fina.hr, u rubrici e-Račun u javnoj nabavi.

Stoga Vas pozivamo da od 1.7.2019. godine izdavanje računa uskIadite sa navedenim obvezama koje određuje EU norma (2014/55/EU).