Događanja, Novosti

IMI povezana treća strana u sklopu HBM4EU

Europska Inicijativa za Humani Biomonitoring (HBM4EU) je zajednička inicijativa 26 zemalja, Europske agencije za okoliš i Europske komisije, sufinancirana pod programom Obzor 2020.

Glavni cilj inicijative je koordinirati i unaprijediti biološki monitoring ljudi u Europi te pokušati prikupiti bolje podatke o stvarnoj izloženosti građana kemikalijama kako bi se stekao bolji uvid u moguće učinke po ljudsko zdravlje i dalo podršku izradi kvalitetnijeg zakonodavnog okvira.

HBM4EU predstavlja novu vrstu suradnje koja premošćuje jaz između svjetova istraživanja i politike sjedinjujući znanstvenike, stručnjake za procjenu kemijskih rizika i više EU agencija, službi Komisije i nacionalnih tijela. Među ukupno 107 ustanova i tijela, Institut sudjeluje kao povezana treća strana.

Predviđeno trajanje inicijative je 5 godina, odnosno razdoblje 2017.-2021.