Natječaji, Novosti

Natječaj za izbor na radno mjesto

Temeljem Odluke Klasa: 02-22/16-02-2/7; Ur.broj: 100-01/16-3, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Ksaverska cesta 2, raspisuje

15.7.2016.

NATJEČAJ

Za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto

1. Radno mjesto I. vrste poslijedoktorand na određeno vrijeme (1 izvršitelj)

Obvezni uvjeti izbora: završen Prirodoslovno matematički fakultet – profesor fizike i informatike; doktorat znanosti (dr.sc.) iz znanstvenog područja tehničkih znanosti – polje računarstvo.

Dodatni kriteriji: iskustvo u praćenju kvalitete zraka i razvoju integriranih informacijskih sustava u realnom vremenu; poznavanje HTML; XML, Java i naprednog SQL programiranja i posjedovanje ECDL expert certifikata; posjedovanje svjedodžbe za rukovanje rendgenskim uređajima za ispitivanje građe tvari.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

  • životopis (opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj);
  • dokaz o akademskom stupnju – odgovarajuće diplome/potvrde;
  • dokaze tražene dodatnim kriterijima.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete natječajem u točki 1. Prijave s traženim dokumentima (može preslike) i prilozima dostavljaju se u zatvorenoj kuverti s naznakom «natječaj za radna mjesta – poslijedoktorand», na adresu:

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb.
Rok za dostavu prijava je 30 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na ženski i muški rod.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni po završetku natječaja u zakonskom roku.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi Instituta, telefon: 01 / 4682-504.