Natječaji, Novosti

Natječaj za izbor na radna mjesta

Na temelju odluke klasa: 02-22/16-02-2/8; urbroj: 100-01/16-1, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Ksaverska cesta 2, raspisuje

13.7.2016.

NATJEČAJ

za izbor na dva sistematizirana znanstvena radna mjesta, dva sistematizirana i dva nesistematizirana suradnička radna mjesta-asistent, jedno sistematizirano i jedno nesistematizirano stručno radno mjesto – stručni suradnik u sustavu znanosti, jedno sistematizirano radno mjesto višeg tehničara:

1. radno mjesto I. vrste znanstveni savjetnik, trajno zvanje na neodređeno vrijeme za područja rada: »psihologija u medicini rada i neuropsihologijska dijagnostika« (1 izvršitelj).

Obvezni uvjeti izbora: izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje; objavljeni znanstveni radovi iz traženog područja rada u ovoj točki.

2. radno mjesto I. vrste viši znanstveni suradnik na neodređeno vrijeme za područje rada: »raspodjela pesticidnih i srodnih spojeva u okolišu i bioindikatori izloženosti ljudi« (1 izvršitelj).

Obvezni uvjeti izbora: izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje; objavljeni znanstveni radovi iz traženog područja rada u ovoj točki.

3. suradničko radno mjesto I. vrste asistent na određeno vrijeme iz razvojnog koeficijenta za područje rada »biomonitoring i analitička toksikologija« (1 izvršitelj).

Obvezni uvjeti izbora: završen sveučilišni diplomski studij magistar biotehnologije u medicini (mag. bioteh. in med.); ukupan prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju veći od 3,5; znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Dodatni kriteriji: iskustvo u primjeni analitičkih metoda za određivanje spojeva u navedenom području rada (plinska kromatografija, spektrometrija masa); nagrade/priznanja za izvrsnost u studiranju; sudjelovanje u nastavnim aktivnostima na diplomskog studiju.

4. suradničko radno mjesto I. vrste asistent na određeno vrijeme iz razvojnog koeficijenta za područje rada »biomedicina i zdravstvo, javno zdravstvo i zdravstvena zaštita« (1 izvršitelj).

Obvezni uvjeti izbora: završen sveučilišni diplomski studij medicine (dr. med.); položen stručni ispit; prosjek ocjena tijekom studiranja koji omogućuje upis na doktorski studij; znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Dodatni kriteriji: licenca za samostalan rad; dodatna edukacija ili iskustvo u znanstvenoistraživačkom radu.

5. suradničko radno mjesto I. vrste asistent – doktorand (1 izvršitelj) na temelju obavijesti Hrvatske zaklade za znanost »Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti«, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (Opentox).

Obvezni uvjeti izbora: završen sveučilišni diplomski studij i stečen akademski stupanj magistar molekularne biologije ili magistar eksperimentalne biologije (modul Fiziologija i imunobiologija), ili magistar inženjer molekularne biotehnologije; ukupan prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju veći od 3,5; aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu; aktivno korištenje MS Officea.

Dodatni kriteriji: sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu metodama mikroskopiranja, FISH, PCR, mikronukleus ili komet test; sudjelovanje u objavljivanju rezultata istraživanja; izlaganje na znanstvenim konferencijama; nagrade /priznanja za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu; znanje rada s programom EndNote.

6. suradničko radno mjesto I. vrste asistent – doktorand (1 izvršitelj) na temelju obavijesti Hrvatske zaklade za znanost »Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti«, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (CopperAminoAcidates)

Obvezni uvjeti izbora: završen sveučilišni diplomski studij:

a) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu – Kemija ili Fizika ili Fizika – kemija (mag. chem. /mag. phys. /mag. educ. phys. et chem.), ili

b) na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije (mag. ing. cheming.), ili

c) na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu (mag. med. biochem.);

ukupan prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju koji osigurava upis na doktorski studij Prirodoslovno–matematičkog fakulteta – Kemija.

Dodatni kriteriji: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu; sudjelovanje na znanstvenim konferencijama; iskustvo iz teorijskih metoda molekulskog modeliranja, istraživačko iskustvo u području teorijske kemije ili biofizike; aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu; dobro znanje rada na osobnom računalu (operativni sustavi Windows i Linux).

7. radno mjesto I. vrste stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju (1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme.

Obvezni uvjeti izbora: diplomirani inženjer kemije/magistar kemije; izbor u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju; vozačka dozvola B-
-kategorije; znanje engleskog jezika u govoru i pismu; znanje rada na računalu.

Dodatni kriteriji izbora: radno iskustvo na analitičkim metodama radiokemije, uključivo znanje iz radioaktivnosti okoliša i zaštite od zračenja.

8. radno mjesto I. vrste stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju (1 izvršitelj) na određeno vrijeme.

Obvezni uvjeti izbora: diplomirani inženjer fizike/magistar fizike, izbor u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju; vozačka dozvola B-kategorije; znanje engleskog jezika u govoru i pismu; znanje rada na računalu.

Dodatni kriteriji izbora: radno iskustvo na stručnim poslovima zaštite od ionizirajučeg i neionizirajučeg zračenja (najmanje tri godine); izražene socijalne i komunikacijske vještine; posjedovanje certifikata o ustrojstvu laboratorija prema normi HRN ISO/IEC 17025.

9. radno mjesto II. vrste viši tehničar (1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme.

Obvezni uvjeti izbora: VŠS – viša medicinska sestra; položen stručni ispit i posjedovanje odobrenja za samostalan rad – licenca; znanje engleskog jezika u govoru i pismu; poznavanje rada na računalu.

Napomena: 90% radnog vremena u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, a 10% radnog vremena u Medicini rada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada d.o.o. Zagreb.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

 • životopis (opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj)
 • dokaz o stručnoj spremi i/ili akademskom stupnju
 • dokaz o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje prema točkama 1. i 2. natječaja
 • dokaz da je pristupnik na natječaj proveo najmanje pet godina u zvanju i na radnom mjestu: znanstvenog savjetnika ako se javlja na točku 1. natječaja; znanstvenog suradnika ako se javlja na točku 2. natječaja
 • kratak sažetak znanstvene djelatnosti od zadnjeg izbora u znanstveno zvanje za točke 1. i 2. natječaja
 • popis i separate znanstvenih radova i drugih objavljenih radova i priopćenja za točke 1. i 2. natječaja
 • dokaze o zadovoljavanju dodatnih uvjeta za izbor na znanstvena radna mjesta prema Pravilniku o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta za točke 1. i 2. natječaja
 • dokaz o objavljenim znanstvenim i stručnim radovima iz područja rada prema točkama od 1. i 2. natječaja
 • dokaz o prosjeku ocjena tijekom studiranja za točke 3. – 6. natječaja
 • vozačku dozvolu B-kategorije za točke 7. i 8. natječaja
 • dokaz o izboru u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za točku 7. i 8. natječaja
 • dokaz o učenju engleskog jezika
 • dokaz o položenom stručnom ispitu i licenca za samostalan rad za točku 9. natječaja
 • dokaze tražene dodatnim uvjetima/kriterijima ako je primjenjivo.

Pristupnici na natječaj za točke 1. i 2. trebaju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane člankom 41. stavcima 2., 3., 4. i 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta dostupan je na web-stranicama Instituta https://www.imi.hr.

Prijave s traženim dokumentima (može preslike) i prilozima dostavljaju se u zatvorenoj kuverti s naznakom »natječaj za radna mjesta – srpanj«, na adresu:Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb.

Rok za dostavu prijava je 30 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na ženski i muški rod.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni po završetku natječaja u zakonskom roku.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi Instituta, telefon: 01/4682-504.