Plinski kromatograf VARIAN 3400 Cx

Plinski kromatograf VARIAN 3400 Cx

Plinski kromatograf s kapilarnom kolonom i detektorom selektivnim za organofosforne i organodušikove spojeve (TSD); koristi se s generatorom vodika.
Analiza organofosfornih i organodušikovih pesticida i srodnih spojeva u različitim tipovima uzoraka (npr. okoliša, biološkim uzorcima)