Plinski kromatograf VARIAN 3380

Plinski kromatograf VARIAN 3380

Plinski kromatograf s kapilarnom kolonom i detektorom zahvata elektrona (ECD) selektivnim za organohalogene spojeve.
Analiza organoklorovih pesticida i srodnih spojeva u različitim tipovima uzoraka (npr. okoliša, biološkim uzorcima)