Tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti Prominence HPLC-UFLC s izokratnom (LC-20ADsp) i gradijentnom (LC-20AD) pumpom te fluorescencijskim (RF-20A) i UV-VIS (SPD-20AV) detektorima (Shimadzu Corp.)

Tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti Prominence HPLC-UFLC s izokratnom (LC-20ADsp) i gradijentnom (LC-20AD) pumpom te fluorescencijskim (RF-20A) i UV-VIS (SPD-20AV) detektorima (Shimadzu Corp.)

Određivanje kvalitativnog i kvantitativnog sastava bioloških uzoraka.
Godina nabave: 2008.
Izvor financiranja: MZOS (90%) i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (10%)