Centrifuga Sorvall RC 6 Plus Superspeed (Thermo Fisher Scientific Inc.)

Centrifuga Sorvall RC 6 Plus Superspeed (Thermo Fisher Scientific Inc.)

Sedimentacija bioloških uzoraka.
Godina nabave: 2010.
Izvor financiranja: MZOS (90%) i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (10%)