Analizator ugljika u česticama OCEC Lab Instrument (Sunset Laboratory Inc.)

Analizator ugljika u česticama OCEC Lab Instrument (Sunset Laboratory Inc.)

Mjerenje elementnog i organskog ugljika u uzorcima lebdećih čestica u zraku.