Kemija i kakvoća zraka

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  

Program predavanja

Onečišćenje zraka u naseljima, u radnoj sredini, u prostoru gdje ljudi borave (stanovi, uredi, trgovine itd.). Osnovni pokazatelji onečišćenja. Analitičke metode određivanja onečišćenja u zraku s obzirom na vrstu i koncentraciju pojedine onečišćujuće tvari. Metode uzorkovanja onečišćenog zraka. Određivanje osnovnih (sumpor-dioksid i dim) i specifičnih pokazatelja onečišćenja zraka (NOx, dim, lebdeće čestice i teški metali u lebdećim česticama).

Literatura

  1. Jacobs, M. B.: The Chemical Analysis of Air Pollutants, Interscience Publishers Ltd., London.
  2. Leithe, W.: The Analysis of Air Pollutants.
  3. Perry,R. and Young, R.: Handbook of Air Pollution Analysis, Chapman and Hall, London, 1977.