Upravljanje kvalitetom zraka

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Okvirni sadržaj predmeta

Svrha ovog predmeta je upoznati polaznike s problemima koji se javljaju pri upravljanju kvalitetom zraka, što zahtjeva znanstveni pristup tom problemu. Praćenje kvalitete zraka zahtjeva uvođenje novih metoda za analizu onečišćenja zraka, kontrolu kvalitete mjerenja i podataka te trajnu harmonizaciju mjernih mreža za njegovo praćenje. Dobiveni rezultati služe za donošenje strategije za poboljšanje kvalitete zraka uz poštivanje principa održivog razvoja. U okviru koliegija studirat će se značajnost izvora onečišćenja zraka u odnosu na razvoj i korištene energente, te ponašanje onečišćujućih tvari tijekom boravka u zraku, uključujući njihove fizičke i kemijske promjene te cikličke promjene (dnevni, tjedni i godišnji hod). Analizirat će se praćenje kvalitete zraka, pristup praćenju, strategija uzorkovanja, mjerenje, modeliranje, obrada i interpretacija podataka u odnosu na granice vrijednosti imisije i emisije. Studirat će se ocjena kvalitete zraka i kategorizacija područja prema važećim zakonskim propisima te mjere zaštite i strategija unapređenja kvalitete zraka.